HCL NR.4/26.01.2006 (modif.HCL76/2005 privind impozitele si taxele locale)

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

HOTÃRÂREA NR.4

Din data de 26 ianuarie 2006

 

Cu privire la modificarea Hotãrârii nr. 76/12 octomnbrie 2005 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

  • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

– prevederile tilului VIII art. 1 pct. 5 din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administraþiei publice locale

 

 

HOTÃRÃSTE:

 

 

Art.1 Se modificã anexa nr. 1 art.268 alin.6 a Hotãrarii nr. 76/12 octombrie 2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotarare .

 

 

Presedinte de sedintã

Avram Rovim

Contrasemneazã

Secretar,

Mariana Eliza Otlãcan