HCL nr. 57 / 26.04.2010 Privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada , jud. Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

HOTĂRÂREA NR. 57

din 26 aprilie 2010

Privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum

în proprietatea publică a comunei Livada , jud. Arad

Consiliul local al comunei Livada , jud. Arad , având în vedere :

  • referatul de specialitate al inspectorului cu atribuţii de urbanism şi amenajarea teritoriului din care rezultă necesitatea adoptării unor reglemantări privind stabilirea modalităţilor de trecere a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în domeniul public al comunei Livada

  • prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamnetului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare

  • prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea normelor tehnice şi realizarea străzilor în localităţile urbane

  • prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare

  • prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare

În baza art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se stabilesc condiţiile necesare includerii în proprietatea publică a comunei Livada , judeţul Arad a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum , conform documentaţiilor de urbanism aprobate, după cum urmează:

  • drumul prevăzut în oferta de donaţie va respecta condiţiile impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate şi se va executa în conformitate cu autorizaţia de construire emisă de primarul comunei Livada , iar lucrările autorizate se vor recepţiona confrom Hotărârii de Guvern nr. 273/1994

  • se va prezenta extrasul de carte funciară în care să fie înscris drumul propus a se trece în domeniul public al comunei Livada şi documentaţia cadastrală aferentă, întocmită cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate

  • se va întocmi procesul verbal de trasare conform prevederilor legislative in vigoare, a drumului propus, conform documentaţiilor cadastrale avizate

Art.2 Consiliul local Livada, prin hotărâre va accepta ofertele de donaţie pentru terenurile proprietate privată cu destinaţia de drum, în momentul în care 80% din locuinţele prevăzute în documentaţiiile urbanistice aprobate şi preconizate a se executa, vor fi realizate.

Art.3 Actele de donaţie se vor încheia în forma autentică.

Art.4 Terenurile proprietate privată cu destinaţia de drum, care urmează a se trece în domeniul public al comunei Livada sunt împărţite in două categorii: categoria III şi categoria IV

Art.5 Condiţiile tehnice de proiectare pentru aceste categorii de drumuri sunt:

  • străzi de categoria a III a – colectoare, cu doua benzi de circulaţie, având lăţimea benzii de 3-3,5 m şi lăţimea benzii carosabile de 6-7 m

  • străzi de categoria a IV a – de folosinţă locală, daca nu sunt străzi înfundate , cu o banda de circulaţie, având lăţimea benzii de 3-3,50 m şi lăţimea carosabilă de 3-3,50 m. Aceste străzi vor fi prevăzute cu platforme de incrucişare şi bucle de întoarcere, vor avea un trotuar de minim 1 m lăţime. Se va interzice traficul mijloacelor de transport în comun.

Execuţia străzilor se va face în conformitate cu autorizaţia de construire emisă de primarul comunei Livada, iar recepţia lucrărilor conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.273/1994.

Preşedinte de şedinţă 

Onuţ-Petrişor Petcuţ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support