ANUNT: Concurs angajare Referent de specialitate clasa II, grad profesional debutant

 

  • Condiţii generale : prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare

  • Condiţii specifice: studii superioare de scurtă durată abolvite cu diplomă

– cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu

Dosarele de înscriere vor conţine următaoarele acte:

  1. formularul de înscriere eliberat de Primăria comunei Livada

  2. copia actului de identitate

  3. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări

  4. copia carnetului de muncă sau o adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă

  5. cazierul judiciar

  6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate

  7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copie legalizată sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.e poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz , candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor , sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 5 decembrie 2012.

Bibliografia se afişează la sediul instituţiei. (Poate fi consultata si online aici)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support