Proiect de hotarare cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301638 Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Avizat comisia de specialitate  

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– cerere numitei Stana Dorica înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5174/27.11.2012

  • Expunerea de motive

  • aprobat cu unanimitate de voturi

  • Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Paşca Iuliana Mia şi sing. Bâlc Viorel

  • Art. 123 alin.3 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se înstrăinează prin vânzare directă numitei Stana Dorica , proprietară a casei de locuit înscrisă în CF 301638 Livada cu nr. cad. 301638-C1-Livada , cota din terenul afetent acestei case înscris în CF.nr. 301638 Livada cu nr. cad. 301638 , în suprafaţă de 143 mp.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului este de de 4,8 lei /mp. inclusiv TVA, iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 50% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 50% în termen de şase luni de la încheiere contractului.

Art.3. Cu semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Stana Dorica

  • Primarul Comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada am analizat cererea numitei Stana Dorica prin care a solicitat cumpărarea terenului aferent casei de locuit pe care o deţine în proprietate , în suprafaţă totală de 143 mp înscris în CF nr. 301638 Livada . În urma analizei consider legal înstrăinarea acestui imobil către numitei Stana Dorica .

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand in vedere necesitatea clarificarii suprafetelor de teren din comuna Livada, precum si posibilitatea vanzarii unor suprafete de teren apartinand comunei Livada consider oportun , vanzarea terenului inscris in CF. nr. 301638 Livada sub nr. cad 301638 , în suprafaţă de 143 mp numitei Stana Dorica deoarece aceasta deţine în proprietate construcţia de pe acest teren .

PRIMAR,

MILITON SERB

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support