Proiect de hotarare cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Pantea Gheorghe

– prevederile art. 3 alin. 3 şi art. 4 alin. 1 din OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

  • prevederile art.36 alin 5 lit. b din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U1 , cad. 300811-C1-U1 în suprafaţă totală de 79 mp , reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMG dr. Bondiş Lucian , plus teren aferent în suprafaţă de 741,73 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 22,06 mp , cu preţul minim de 41.265 lei.

Art. 2 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U2 , cad. 300811-C1-U2 în suprafaţă totală de 91 mp reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMGH dr. Chişiu Maria-Clara, plus teren aferent în suprafaţă de 847,27 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 25,19 mp, cu preţul minim de 40.956 lei.

Se comunică cu:

-Instituţia prefectului jud. Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , având funcţia de consilier juridic

în aparatul de specialitate al Consiliului local Livada , având în vedere prevederile OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, consider legal şi oportun aprobarea acestui

proiect de hotărâre de către Consiliul Local Livada .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia