Proiect de hotarare Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– cererea nr. 5006/15.11.2012 depusă la sediul Primăriei comunei Livada de către SC Nagy Junior Pneu- Service SRL

– prevederile art. 4, 5, 8 ale OUG nr. 29/2011 privind reglementarea accordării eşalonării la plată actualizată.

  • prevederile art.36 alin 4 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL.

Art. 2 Plata acestei sume se va efectua în tranşe lunare pe o perioadă de patru ani respectiv în 48 de luni.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

  • Primarul comunei Livada

  • Consiliul Concurenţei

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă-Maier Elisabeta Senia , referent de specialitate în aparatul de lucru al Primarului , în urma analizei cererii nr. 5006/15.11.2012 prin care SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL solicită eşalonarea plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren , consider îndeplinite toate condiţiile pentru a i se aproba acordul de principiu privind această eşalonarea la plata sumei datorate.

Precizez că în conformitate cu prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, după aprobarea acordului de principiu al eşalonării, societatea datornică este obligată să procedeze la constituirea de garanţie imobiliară care să acopere suma eşalonată plus un procent de 12% din această sumă.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta Senia