Proiect de hotarare Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– cererea nr. 5006/15.11.2012 depusă la sediul Primăriei comunei Livada de către SC Nagy Junior Pneu- Service SRL

– prevederile art. 4, 5, 8 ale OUG nr. 29/2011 privind reglementarea accordării eşalonării la plată actualizată.

  • prevederile art.36 alin 4 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL.

Art. 2 Plata acestei sume se va efectua în tranşe lunare pe o perioadă de patru ani respectiv în 48 de luni.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

  • Primarul comunei Livada

  • Consiliul Concurenţei

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă-Maier Elisabeta Senia , referent de specialitate în aparatul de lucru al Primarului , în urma analizei cererii nr. 5006/15.11.2012 prin care SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL solicită eşalonarea plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren , consider îndeplinite toate condiţiile pentru a i se aproba acordul de principiu privind această eşalonarea la plata sumei datorate.

Precizez că în conformitate cu prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, după aprobarea acordului de principiu al eşalonării, societatea datornică este obligată să procedeze la constituirea de garanţie imobiliară care să acopere suma eşalonată plus un procent de 12% din această sumă.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta Senia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support