Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

HOTĂRÂREA NR .

din data de ____________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Consiliul Local al Comunei Livada :

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– adresa nr. 19121/26.10.2012 transmisă de către SC Compania de Apă Arad SA

– prevederile art. 15(3) lit.a şi g , art. 15 (4) şi art. 16(1) al Actului constitutive al SC Compania de Apă Arad SA

– aprobat cu unanimitate de voturi

– Prevederile art 36 alin. 2 lit e ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

    -Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează reprezentantul Localităţii Livada , dl consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, în adunarea generală a acţionarilor societăţii să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei ; contractul de mandat, obiectivele şi criteriile de performanţă al aministratorilor ; remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei si se comunică cu:

– SC.Compania de Apa SA Arad

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Initiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. adresa nr. 19121/26.10.2012 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie , consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 19121/26.10.2012 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support