Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Consiliul local al comunei Livada

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 • Rapoartele de specialitate ale…;

 • Adresa nr. 2098/05.10.2012 transmisă de Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă canalizare judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 192/17.12.2009 a Consiliului local Livada privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad , înregistrat sub nr. 648/30.12.2009

 • Art. 8, alin. 2 lit. j coroborat cu dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 ( actualizată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

 • Art. 34 alin. 5 din legea nr. 241/2005 ( actualizată) a serviciului de alimnetare cu apă şi de canalizare

 • Art. 16 alin 3 , lit. d coroborat cu dispiziţiile art. 17 , lit c pct. 2, art. 20 alin 5 şi art. 21 alin 1 din Statutul Asociaţiei

 • Art. 36 pct. 36.3 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului- Dispoziţii Generale

 • Planului de evoluţie a tarifului aprobat atât de toate unităţile administrativ teritoriale membre ale ADIAC cât şi prin Hotărârea nr. 10/22.12.2009 a AGA şi care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 648/30.12.2009

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se împuterniceşte Dl. Şerb Militon , primar al comunei Livada, cetăţean român, născut(ă) la data de 24.08.1951 la Crocna, domiciliat(ă) în Livada nr. 219, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor a A.D.I.A.C.J.A., în numele şi pe seama Consiliului local Livada stabilirea , ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad SA de la data la care Planul anual de evoluţie a tarifelor , parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad nr. 648/30.12.2009, prevede trecerea la sistemul de tarif unic.

Art. 2 În situaţia în care reprezentantul Consiliului local Livada desemnat la art. 1 de mai sus , se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat , interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006,

Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

 • Prefectul judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support