Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Consiliul local al comunei Livada

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 • Rapoartele de specialitate ale…;

 • Adresa nr. 2098/05.10.2012 transmisă de Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă canalizare judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 192/17.12.2009 a Consiliului local Livada privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad , înregistrat sub nr. 648/30.12.2009

 • Art. 8, alin. 2 lit. j coroborat cu dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 ( actualizată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

 • Art. 34 alin. 5 din legea nr. 241/2005 ( actualizată) a serviciului de alimnetare cu apă şi de canalizare

 • Art. 16 alin 3 , lit. d coroborat cu dispiziţiile art. 17 , lit c pct. 2, art. 20 alin 5 şi art. 21 alin 1 din Statutul Asociaţiei

 • Art. 36 pct. 36.3 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului- Dispoziţii Generale

 • Planului de evoluţie a tarifului aprobat atât de toate unităţile administrativ teritoriale membre ale ADIAC cât şi prin Hotărârea nr. 10/22.12.2009 a AGA şi care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 648/30.12.2009

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se împuterniceşte Dl. Şerb Militon , primar al comunei Livada, cetăţean român, născut(ă) la data de 24.08.1951 la Crocna, domiciliat(ă) în Livada nr. 219, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor a A.D.I.A.C.J.A., în numele şi pe seama Consiliului local Livada stabilirea , ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad SA de la data la care Planul anual de evoluţie a tarifelor , parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad nr. 648/30.12.2009, prevede trecerea la sistemul de tarif unic.

Art. 2 În situaţia în care reprezentantul Consiliului local Livada desemnat la art. 1 de mai sus , se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat , interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006,

Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

 • Prefectul judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian