Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specilaitate

Avizat PROIECT secretar

H O T Ă R Â R E A NR. _____

Din data de _______________

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • Referatul de specialitate al inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului comunei .

  • Expunerea de motive

  • prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

  • prevederile art.36 alin. (5), lit „c”, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin , art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.unic: Se prelungeşte valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei Livada , jud. Arad si a Regulamentului de Urbanism aferent până la întocmirea si aprobarea noului Plan de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent dar nu mai târziu de 3 ani de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Prezenta se comunică cu :

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian