PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A NR.

Din___________________

cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

al localităţii Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

-Hotărârea nr.170/2009 a Consiliului local Livada cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada;

-prevederile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al Ministrului Administaratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor,

-prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,

-prevederile art.36 alin 6 lit. a pct.8 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se actualizează Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

– Institutia Prefectului-Judetul Arad

– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Iniţiator proiect: Iosif Bimbo