PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

AVIZAT SECRETAR,

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din ________________

Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad:

Având în vedere:
– referatul întocmit de inspectorul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada , d-na Hălmăgean Mirela

– prevederile art. 6 alin.7din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aferent anului 2013, plan de actiuni cuprins in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se numeste d-na Hălmăgean Mirela, inspector cu atribuţii în asistenţă socială in aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada.

Art. 3 Prezenta se comunica cu:

– Compartimentul asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Livada

 • Institutia Prefectului judeţului Arad

Iniţiator proiect

Şerb Militon

EXPUNERE DE MOTIVE

În art 6 alin 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garnatat, cu modificările şi completările ulterioare, este stipulata obligatia primarului de a întocmi un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă , să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local; in acest sens am procedat la supunerea spre aprobare a planului de actiuni aferent anului 2013.

Primar,

Militon Serb

PLAN DE ACŢIUNI

CU LUCRĂRILE DE INTERES LOCAL CARE VOR FI EXECUTATE IN ANUL 2013

Lucrările de interes local stabilite ptr anul 2013 sunt:

 • curăţanie in parcuri

 • curatenie in statiile de autobuz

 • curatearea curtilor scolilor si gradinitelor

 • curatarea spatiilor verzi

 • adunat si cosit iarba in parcuri

 • curăţarea zapezii in curtea primariei, scoli, statii de autobuz

 • curăţenie la intrarea in comuna

 • desfundare podeţe şi şanturi

 • curatirea strazilor şi a locurilor publice

 • mentinerea in stare corespunzatoare a spartiilor verzi

Referat de specialitate

În art 6 alin 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garnatat, cu modificările şi completările ulterioare, este stipulata obligatia primarului de a întocmi un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă , să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local; in acest sens am procedat la supunerea spre aprobare a planului de actiuni aferent anului 2013.

Întocmit,

Insp.Mirela Hălmăgean

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support