PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

 

Avizat Comisia de specialitate 

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

  • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

  • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

  • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – zona centurii N-V Arad DN 7 km 543+745-km 543+851, partea stângă -comuna Livada conform proiectului nr. 240/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor condiţiilor din prezenta hotărâre

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate .

Art.3 Cheltuielile aferente extinderii utilitatilor precum si realizarea drumurilor de incinta cad in sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL.

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian