PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

 

Avizat Comisia de specialitate 

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

  • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

  • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

  • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – zona centurii N-V Arad DN 7 km 543+745-km 543+851, partea stângă -comuna Livada conform proiectului nr. 240/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor condiţiilor din prezenta hotărâre

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate .

Art.3 Cheltuielile aferente extinderii utilitatilor precum si realizarea drumurilor de incinta cad in sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL.

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support