Proiect de hotarare cu privire la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specialitate 

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la introducerea în circuitul civil a unui

teren intravilan în suprafaţă de 703 mp

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada

  • raportul de specialitate

  • cererea nr. 909/21.02.2013 a numiţilor Gaga Cristian Florin şi Gaga Daniela

  • documentaţia cadastrală realizată de către SC Tera Internaţional SRL

  • prevederile art. 555 Cod civil

  • prevederile art.36 alin 5 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic: Se aprobă introducerea în circuitul civil a terenului intravilan, neevidenţiat în cartea funciară, în suprafaţă de 703 mp comform schiţei anexate şi totodată înscrierea acestuia în proprietatea privată a comunei Livada

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a terenurilor de pe raza comunei Livada precum si clarificarea unor probleme privind amplasamentul acestor terenuri consider necesar si util introducerea în circuitul civil al terenului în suprafaţă de 703 mp. Menţionez faptul că acest teren se află situat în intravilanul comunei Livada sat Sînleani , între casele de locuit dar această parcelă de teren nu a fost niciodată evidenţiată în cartea funciară iar pentru a se putea reglemeta situaţia juridică a acestui imobil şi înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Comunei Livada asupra acestu teren , consider necesar aprobarea de către Consiliul local Livada a proiectului de hotărâre.

Primar

Şerb Militon

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la introducerea în circuitul civil a unui

teren intravilan în suprafaţă de 703 mp

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                                                             Secretar

Bimbo Iosif                                                            Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support