Proiect de hotarare cu privire la parcelarea terenului înscris în CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la parcelarea terenului înscris în

CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada

  • raportul de specialitate al inginerului constructor din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  • prevederile art. 555 Cod civil

  • prevederile art.36 alin 5 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului înscris în CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada, în suprafaţă totală de 2486 mp în trei noi parcele după cum urmează:

  • parcela cu nr.cadastral 302365 în suprafaţă de 849 mp

  • parcela cu nr.cadastral 302366 în suprafaţă de 815 mp

  • parcela cu nr.cadastral 302367 în suprafaţă de 822 mp

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a terenurilor de pe raza comunei Livada precum si clarificarea unor probleme privind amplasamentul acestor terenuri consider necesar si util parcelarea terenului înscris în CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4 în suprafaţă totală de 2486 mp Livada.

Primar

Şerb Militon

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la parcelarea terenului înscris în

CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la parcelarea terenului înscris în

CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                           Secretar

Bimbo Iosif                          Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support