Proiect de hotarare cu privire la parcelarea terenului înscris în CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la parcelarea terenului înscris în

CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada

  • raportul de specialitate al inginerului constructor din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  • prevederile art. 555 Cod civil

  • prevederile art.36 alin 5 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea terenului înscris în CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada, în suprafaţă totală de 2486 mp în trei noi parcele după cum urmează:

  • parcela cu nr.cadastral 302365 în suprafaţă de 849 mp

  • parcela cu nr.cadastral 302366 în suprafaţă de 815 mp

  • parcela cu nr.cadastral 302367 în suprafaţă de 822 mp

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a terenurilor de pe raza comunei Livada precum si clarificarea unor probleme privind amplasamentul acestor terenuri consider necesar si util parcelarea terenului înscris în CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4 în suprafaţă totală de 2486 mp Livada.

Primar

Şerb Militon

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la parcelarea terenului înscris în

CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la parcelarea terenului înscris în

CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                           Secretar

Bimbo Iosif                          Matiş Adrian