Proiect de hotarare cu privire la revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD Avizat  comisia de specialitate

Avizat Secretar 

 PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raport de specialitate

– prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                                                                   Secretar

Bimbo Iosif                                                                  Matiş Adrian