Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

 PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.
Din data de ______________

 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– adresa nr. 4308/07.03.2013 transmisă de către SC Compania de Apă Arad SA

– prevederile art. 15(3) lit.a şi g , art. 15 (4) şi art. 16(1) al Actului constitutive al SC Compania de Apă Arad SA

– aprobat cu unanimitate de voturi

– Prevederile art 36 alin. 2 lit e ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

    -Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului local Livada, în adunarea generală a acţionarilor societăţii, dl consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei si se comunică cu:

– SC.Compania de Apa SA Arad

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012 , iar acest proiect se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Mănuilă Alexandru

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. adresa nr. 4308/07.03.2013 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2012 pe care o consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 4308/07.03.2013 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2012 propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support