Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULZonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

  • aprobat cu unanimitate de voturi

  • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

  • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

  • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU Pentru realizarea funcţiunii urbanistice „ Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” comuna Livada, Sânleani nr. 525, conform proiectului nr. 04 /2011, anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi precizate condiţiile în care Primarul comunei Livada va emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru imobilele care sunt cuprinse în prezenta documentaţie de urbanism şi măsurile stabilite de Consiliul local pentru realizarea extinderii reţelelor edilitare necesare funcţionării obiectivelor propuse.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Bălaş Greuceanu şi Bălaş Natalia Rodica

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULZonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                        Secretar

Bimbo Iosif                       Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support