Proiect de hotarare cu privire cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor înscrise in CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp , CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • expunerea de motive a primarului

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 555 alin. 1 Cod Civ.

 • prevederile art.36 alin 5 lit. b din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a terenurilor înscrise în

– CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp,

– CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp,

– CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp,

– CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp

– CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp

– CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp

Art.2. Se aprobă instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini privind vânzarea terenurilor mai sus menţionate .

Art.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 6,50 euro/mp. Plus TVA 24% iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 40% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 60% în termen de 6 luni de la încheierea contractului.

Art.4. Cu organizarea licitaţiei şi semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la vânzarea la licitaţie a terenurilor înscrise in in CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp , CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea la licitaţie a terenurilor înscrise in in CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp , CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp proiect de hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                Secretar

Bimbo Iosif               Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Hălmăgean Lidia Ana , contabil în cadrul aparatului de specialitate a primarului din cadrul Primăriei comunei Livada în urma analizei proiectului de hotărâre cu privire la vânzarea la licitaţie a terenurilor înscrise in CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp , CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp , precizez că aeste terenuri sunt înregistrate în contabilitate cu o valoare de inventar de 26, 57 lei/ mp. Consider oportun aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

Hălmăgean Lidia Ana

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

Privind licitaţia publică pentru vânzarea

terenului din comuna Livada înscris în CF nr.___________________ nr. cad ______________ în suprafaţă de ____________ mp

Ofertanţii interesaţi să participe la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului comuna Livada înscris în CF nr.____________ nr. cad __________ în suprafaţă de ________ mp , vor depune la sediul Primăriei comunei Livada , situată în Livada nr. 355 , jud. Arad , în perioada anunţată opţiunea pentru terenul nominalizat în anunţul publicat în presa , care urmează a fi supus licitaţiei publice în vederea vânzării.

I. CONDIŢII:

1.1 La licitaţie se pot înscrie persoane fizice române sau persoane juridice române.

1.2. Ofertantul va depune o cerere de înscriere şi dovada achitării taxei de participare la licitaţie în valoare de 50 RON până la data de _____________

ora 14,00.

1.3 Dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 5000 RON.

1.4 Dovada cumpărării Caietului de sarcini în sumă de 150 RON.

1.5. Taxa de participare la licitaţie a fost stabilită în sumă de 50 RON.

1.6 Documentele care să ateste identitatea persoanei fizice , respectiv statutul de persoană juridică română şi sediul firmei ( certificat de înregistrare de la ORC).

 1. PREZENTAREA OFERTELOR:

  1. Licitaţia va avea loc la data , ora şi sediul menţionat în anunţul publicat în presă unde ofertanţii sau reprezentanţii acestora cu mandat de reprezentare ( procură specială autentificată) vor participa la licitaţia publică deschisă cu strigare.

  2. Ofertanţii care nu depun toate documentele menţionate 1.1-1.5 vor fi excluşi de la licitaţie.

 1. GARANŢII:

3.1 În vederea participării la licitaţie , ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator taxele reprezentând contravaloarea Caietului de documente şi garanţia de participare la licitaţie

3.2 Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia de participare în termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecării ofertei.

3.3 Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri:

a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate a acesteia.

b) în cazul ofertantului câştigător dacă acesta nu se prezintă la data prevăzută de comisia de licitaţii , pentru perfectarea contractului de vânzare cumpărare sub semnătură privată.

c) în cazul excluderii de la licitaţie de către comisia de licitaţie.

3.4 Garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea Caietului de documente se vor depune la casieria Primăriei comunei Livada .

 1. FINALIZAREA LICITAŢIEI

4.1 Pe baza rezultatului licitaţiei , comisia de licitaţie va întocmi procesul verbal de adjudecare , după care se va încheia contractul de vânzare cumpărare între vânzător Consiliul local al comunei Livada şi cumpărătorul –câştigător confirmat al licitaţiei . Câştigătorul confirmat se va prezenta în termen de 30 de zile de la comunicarea adjudecării pentru încheierea contractului de vânzare cumpărare ce are ca obiect parcela de teren adjudecată şi va achita înlăuntrul acestui termen 40% din valoarea contractului de vânzare cumpărare . Diferenţa de 60% din valoarea contractului va fi achitată integral sau în rate fixe în termen de 6 luni de zile de la perfectarea contractului de vânzare cumpărare . Garanţia de 5000 RON se constituie avans la câştigător şi va fi transformată conform cursului BNR din ziua licitaţiei. În cazul în care în termen de 6 luni de la data încheierii contractului de vânzare cumpărare nu s-a achitat valoarea integrală a contractului , contractul se va rezilia de drept fără punere în întârziere , cumpărătorul pierzând suma de bani plătită Consiliului local Livada.

4.2 Se va comunica celorlalţi ofertanţi necâştigători data la care se prezintă pentru ridicarea garanţiilor de participare.

4.3 Licitaţia va avea loc dacă participă minim doi ofertanţi , iar în cazul în care această condiţie nu e îndeplinită raportat la fiecare parcelă în parte, se va susţine o nouă licitaţie după publicarea altui anunţ în presă.

4.4 Dacă şi de această dată se prezintă un singur ofertant şi acesta acceptă condiţiile din documentele de licitaţie privind preţul şi celelalte obligaţii , acesta este declarat câştigător.

4.5 Comisia de licitaţie se obligă să:

– transmită spre soluţionare comisiei de soluţionarea a contestaţiei , care la rândul ei soluţionează contestaţiile în termen de 7 zile de la primire

– comisia de soluţionare a contestaţiilor poate anula licitaţia în cazul în care contestaţia este fondată , raportat la fiecare parcelă unde licitaţia a fost contestată .

PRIMAR SECRETAR

Şerb Militon Mariana Eliza Oltăcan

CAIET DE SARCINI

Privind licitaţia publică pentru vânzarea terenului din intravilanul localităţii Livada înscris în CF nr._____________ nr.cad __________ în suprafaţă de __________ mp,

 1. OBIECTUL VÂNZĂRII:

  1. Terenul supus licitaţiei este în suprafaţă de __________ mp . Condiţia vânzării este de realizare pe acesta a unei case de locuit conform PUZ .

  2. Terenul în suprafaţă de ________ mp , înscris în CF nr._________ cad ___________ al localităţii Livada este proprietatea comunei Livada iar în conformitate cu HCL 13/26.02.2006 are destinaţie de zonă pentru locuinţe .

 1. CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI

  1. După obţinerea titlului de proprietate asupra terenului se va solicita un nou certificat de urbanism.

  2. În proiectarea construcţiei se vor respecta documentaţiile de urbanism aprobate, prevederile Legii 50/1991- republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 , cu modificările şi completările ulterioare , precum şi prevederile Legii nr. 10/1995 cu privire la criteriile de performanţă calitativă ale construcţiilor . Clădirile vor fi în regim maxim P+1+M , funcţiunile propuse ale construcţiilor vor fi din categoria locuinţe . Nu se admit funcţiuni care contravin prevederilor cuprinse în PUG decât cu aprobarea Primăriei comunei Livada. Procentul de ocupare a terenului pe sol cu construcţia locuinţei se va stabili prin certificatul de urbanism . Se admit şi subsoluri parţiale sau totale . regimul de aliniere al viitoarelor clădiri va ţine cont de dezvoltarea viitoare a zonei propuse. Clădirile vor fi realizate la distanţa de 4-10 m retrase de la frontul stradal . Termenul de începere a execuţiei lucrărilor va fi de 12 luni la dobândirea terenului. Finalizarea construcţiei se face în conformitate cu autorizaţia de construire care se va elibera de către Primăria comunei Livada. Cumpărătorul are obligaţia de a depune cu titlu de garanţie suma de 5000 RON şi să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 150 RON precum şi taxa de participare la licitaţie în sumă de 50 RON.

  3. Adăpostul de apărare civilă se va prevedea conform normelor în vigoare şi va fi avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

  4. Scoaterea din circuitul agricol al terenului cade în sarcina cumpărătorului.

  5. Lucrările de proiectare şi realizare a construcţiei vor fi suportate de cumpărător.

 1. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ A ZONEI

  1. La limita zonei unde este situat terenul se găsesc reţelele electrice, apă potabilă, telefon , cablu tv.

  2. Utilităţile stradale : drumul de acces, apa potabilă şi curentul electric vor fi suportate de către vânzător

IV . UTILITĂŢI ÎN SARCINA CUMPĂRĂTORULUI

4.1 Cade în sarcina cumpărătorului terenului proiectarea şi realizarea accesului la utilităţile aparţinătoare domeniului public, precum şi autorizarea şi realizarea tuturor racordurilor la reţele sau devierea acestora dacă este cazul.

4.2 Obţinerea avizelor necesare cade în sarcina cumpărătorului.

4.3 În cazul unor utilităţi majore se vor păstra distanţele de protecţie impuse de normativele de specialitate şi dreptul de servitute al deţinătorului utilităţilor pentru accesul la acestea.

V. ELEMENTE DE DREPT

5.1 Preţul de pornire la licitaţie pentru vânzarea terenului este de 6,5 euro plus TVA 24% /mp , respectiv preţul total de _____________ euro.

5.2 Preţul poate fi majorat în timpul licitaţiei prin strigare.

5.3 Pasul de licitaţie este de minim 0,5 euro/mp

5.4 Preţul de adjudecare se va achita astfel:

– 40% din valoarea terenului până la data semnării contractului de vânzare cumpărare în maxim 30 de zile de la comunicarea adjudecării.

– diferenţa de 60% se va achita în integral sau în rate fixe în termen de 6 luni de la semnarea contractului de vânzare cumpărare , la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

În cazul în care în termen de 6 luni de la semnarea contractului , cumpărătorul nu a achitat integral contravaloarea contractului , Consiliul local Livada îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul de vânzare cumpărare fără a fi nevoie intervenţia instanţei de judecată, fără punerea în întârziere a cumpărătorului şi fără restituirea sumelor achitate de cumpărător în baza contractului.

VI . OBLIGAŢIILE VÎNZĂTORULUI

6.1 Vânzătorul se obligă să predea terenul liber de orice sarcini.

6.2 Lucrările de sistematizare ulterioară a zonei nu vor afecta terenul vândut.

6.3 Să asigure prin autorizările ulterioare aspectul arhitectural al zonei învecinate cât şi prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului .

6.4 Termenul de emitere al certificatului de urbanism este de 30 de zile lucrătoare de la predarea documentaţiilor tehnice complete.

VII. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

7.1 Cumpărătorul are obligaţia de a respecta termenele maximale prevăzute în prezentul caiet de sarcini , privind realizarea construcţiei , precum şi destinaţia acesteia , implicit achitarea preţului contractului în termenele prevăzute .

7.2 Cheltuielile pentru publicitatea imobiliară privind vânzarea cumpărarea terenului sunt în sarcina cumpărătorului , precum şi cheltuielile aferente punerii în posesie.

7.3 La întocmirea documentaţiilor tehnice privind autorizarea şi execuţia construcţiei precum şi la racordarea reţelelor de utilităţi cumpărătorul are obligaţia respectării legislaţiei în vigoare.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în ceea ce priveşte îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin , cu menţiunea că, prin forţă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor , imprevizibil şi inevitabil , care să împiedice părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile.

8.2 Apariţia şi încetarea cazului de forţa majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile prin telefon , fax , urmat de scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente .

8.3 În caz de forţă majoră certificată şi constatată în condiţiile de mai sus executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia , cu menţiunea că nici una din părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării va suporta irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi ale neîndeplinirii tuturor celorlalte obligaţii.

IX. CONTROLUL

9.1 Controlul general al respectării de către cumpărător a obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini şi cele prevăzute în contractul de vânzare cumpărare se vor efectua de către Primăria comunei Livada prin împuterniciţii săi.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10. Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din Arad.

XI. DISPOZIŢII FINALE

  1. Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contractul de

vânzare-cumpărare .

  1. Primăria comunei Livada are dreptul ca , prin împuterniciţii săi să

urmărească mersul lucrărilor de construcţie în vederea asigurării calităţii şi stabilităţii construcţiei şi încadrarea în termenele de începere a lucrărilor şi de finalizare stabilite prin autorizaţia de construire.

Obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare –cumpărare.

Primar                                                                       Secretar

Şerb Militon                                            Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support