Proiect de hotarare privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada, jud. Arad, localităţile Livada şi Sînleani

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad ,

localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _______ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– raportul de specialitate

– expunerea de motive a primarului comunei în calitate de iniţiator de proiect

– adresa nr. 5459/24.04.2013 transmisă de Consiliul Jdeţean Arad

– prevederile art. 12 alin 1 ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind reginul drumurilor , cu modificările şi completările ulterioare ,

– prevederile Legii nr. 21/2013 privind aprobarea <LLNK 12012 14180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1: Se aprobă preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _________ km, conform protocolului închieiat nr. 1889/03.05.2012 CL Livada şi nr. 661/03.05.2012 MDRT, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada

Art. 2 : Se aprobă Protocolul de predare-primire între Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Primăria comunei Livada , jud. Arad, a _________ km străzi din comuna Livada.

Art. 2: Se mandatează dl. Şerb Militon , primar al Comunei Livada, jud Arad să semneze cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice protocolul de predare-primire a străzilor din comună.

Prezenta se comunică cu :

  • Prefectura judeţului Arad

– Consiliul judeţean Arad

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad ,

localităţile Livada şi Sînleani în lungime de ________ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _______ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada, iar acest proiect se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr. 5459/24.04.2013 a Consiliului judeţean Arad , consider necesar preluarea din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sectorului de drum _______ km în administrarea Consiliului local Livada şi astfel, propun consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

PRIMAR

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 5459/24.04.2013 a Consiliului Judeţean Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de _________ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia