Proiect de horararre Cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

Cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Consiliul local al comunei Livada , judeţul Arad

Având în vedere :

  • Precesul verbal al Comisiei pentru aplicarea Legii 15/2003

  • Expunerea de motive

  • Prevederile art. 3, 4, 5, 6 ale Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

  • Prevederile Art. 36. alin.(2) lit. c. din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

HOTĂRÂŞTE

Art. 1. Se aprobă cererile privind atribuirea de terenuri pentru construirea unor locuinţe, conform anexei nr. 1. ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Actul de punere în posesie se va elibera persoanelor îndreptăţite în ordine descrescătoare în funcţie de punctajul obţinut şi în limita celor 18 disponibile .

Art. 3 Până la data de 28 iunie 2013 cele 18 persoane aflate conform punctajului obţinut pe primele 19 locuri , vor depune declaraţia notarială prevăzută la art. 4 alin. 2 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Art. 4 În caz că persoanele de pe primele 18 locuri nu depun declaraţia prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre terenurile rămase disponibile vor fi atribuite persoanelor care ocupă locurile următoare din anexa nr. 1 în ordinea descrescătoare a punctajului cu condiţia prezentării declaraţiei prevăzută la art. 3 în termen de 5 zile de la comunicarea eligibilităţii.

Art. 5 Se resping cererile privind atribuirea de terenuri pentru construirea unor locuinţe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte 

Bimbo Iosif

 

 Secretar 

Matiş Adrian