Proiect de horararre cu privire la mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

Cu privire la mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei.

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– adresa nr. 158/16.04.2013 transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor

– Prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului local Livada pe anul 2013 , la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşesurilor Judeţul Arad.

Art. 2   Se împuterniceşte dl Militon Şerb, reprezentant al comunei Livada, cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 219 , posesor al CI  seria AR, nr.316770, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special pentru anul 2013 să aprobe în A.G.A. a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor, în numele şi pe seama Consiliului Local Livada aprobe cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei prevăzută pentru Consiliul Local Livada şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei conform anexelor prevăzute la prezenta hotărâre .

Art. 3 Prezenata se comunică cu:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

  • Consiliul Judeţean Arad

  • Prefectura Judeţului Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei, iar acest proiect se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. adresa nr.158/16.04.2013 a ADIAC prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei ; consider necesar aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 158/16.04.2013 a ADIAC prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support