Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012

Având în vedere:

  • Raportul privind încheierea contului de execuţie bugetară al ordonatorului principal de credite

  • Avizele comisiei de specialitate ;

  • Prevederile art. 57 alin. 1 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

  • Prevederile art. 36 alin 4 lit. a a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. unic – Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2012 după cum urmează:

  • venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 3.911.000 lei

– încasări realizate – 3.170.881,76 lei

  • cheltuieli: – credite bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– credite bugetare definitive – 3.911.000 lei

– plăţi efectuate – 2.823.070,88 lei

– execedent bugetar – 347.810,88 lei

Prezenta se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 , hotărâre care se avizează________________.


Preşedinte 

Bimbo Iosif

 

 Secretar 

Matiş Adrian

a