Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă

pentru situaţii deosebite

Consiliul local al comunei Livada , judeţul Arad

Având în vedere :

  • raportul de specialitate

  • expunerea de motive

cererea nr. 2594 din data de 24.05.2013 a numitului Petrea Gigi Daniel

  • prevederile art. 57 din HGR nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare;

  • prevederile art.28 alin 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare;

  • prevederile art. 36 alin 6 lit. a pct. 2 şi alin 9 din Legea 215/2001 actualizată a administraţiei publice locale;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

HOTĂRÂŞTE

Art. 1 : Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 5000 lei , pentru situaţia deosebită privind pe Petrea Gigi Daniel, CNP 1800817324782 domiciliat în sat Livada , com. Livada nr. 95 , jud. Arad .

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma analizei cererea nr. 2594 din data de 24.05.2013 a numitului Petrea Gigi Daniel , din care rezultă că în urma incendiului izbucnit la locuinţa petentului în data de 23.05.2013 , s-au provocat mari daune materiale la casa de locuit , iar petentul are o situaţie materială mai precară având în întreţinere şi doi copii o fetiţă de 6 ani respectiv un băiat de 8 ani , consider necesar aprobarea de către consiliul local Livada a unei hotărâri de consiliu prin care se acordă un ajutor financiar în sumă de 5000 lei .

Primar

Şerb Militon

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă

pentru situaţii deosebite

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte

Bimbo Iosif


 Secretar

Matiş Adrian