Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ şi RUL „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

  • raportul de specialitate al inginerei constructor

  • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

  • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

  • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor restricţii de construire în zonă :

  • nu se vor executa construcţii pe minim 2,5 m faţă de ampriza canalului de desecare R2

  • nu se vor executa construcţii sub LEA 20KV

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI în termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.3 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate şi se vor realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente . .

Art.4 Cheltuielile aferente extinderii utilităţilor precum şi realizarea drumurilor de incinta cad în sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.5.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

Bălaş Greuceanu

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RLU

Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RLU „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support