Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ şi RUL „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

  • raportul de specialitate al inginerei constructor

  • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

  • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

  • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor restricţii de construire în zonă :

  • nu se vor executa construcţii pe minim 2,5 m faţă de ampriza canalului de desecare R2

  • nu se vor executa construcţii sub LEA 20KV

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI în termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.3 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate şi se vor realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente . .

Art.4 Cheltuielile aferente extinderii utilităţilor precum şi realizarea drumurilor de incinta cad în sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.5.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

Bălaş Greuceanu

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RLU

Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RLU „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian