Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

Avizat

Comisia de specialitate

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ____________

privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat

Având în vedere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

  • Rapoartele de specialitate ale…;

  • Avizele comisiilor de specialitate …;

  • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 4/2013, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 4/2013, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3(1) Se aprobă aderarea localităţilor Bârsa, Beliu, Bocsig, Buteni, Chisindia, Mişca, Secusigiu, Vinga şi Tauţ la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 50.000 lei.

Art. 4 – Se împuterniceşte Militon Şerb, reprezentant al comunei Livada, cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 219 , posesor al CI  seria AR, nr.316770, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, în calitate de membru al Adunării Generale a Asociaţilor, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul constitutiv şi la Statutul Asociaţie să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Livada Actul Adiţional nr. 4/2013 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 si 2 la prezenta hotărâre şi să exercite în numele şi pe seama comunei Livada atribuţiile specifice mandatului general de reprezentare.

Art. 5 – În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local Livada desemnat la art. 4 şi 5 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006.

Art. 6 – Se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 7 – În situaţia în care persoana împuternicită la art. 6 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Președintele Asociației, în acest sens.

Art. 8 – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Anexa nr. 2

La Hotărârea A.G.A. nr. ../…….2013

ACT ADIŢIONAL NR. 4/2013

LA

STATUTUL

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad”

Membrii asociaţi, în baza Hotărârii nr. …/…….2013 adoptată în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor ca urmare a a primirii unui numar de nouă noi membrii asociați și a modificarii patrimoniului, au hotărât modificarea Statutului Asociaţiei înscris prin Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 19/15.04.2008, dosar nr. 2799/55/2008 cu încheierea nr. 1981/24.03.2008 a Judecătoriei Arad, in conformitate cu cerintele prevederilor HG 855/2008, după cum urmează:

Art.1. Asociatii se completeaza cu doi noi membri asociați cu completările corespunzatoare la Capitolul I„Asociatii” din Actul Constitutiv, continuând numărătoarea cu nr. 42 și până la 50 inclusiv, după cum urmează:

42. Comuna Bârsa, prin Consiliul Local Bârsa, cu sediul în Bârsa, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

43. Comuna Beliu, prin Consiliul Local Beliu, cu sediul în Beliu, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

44. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local Bocsig, cu sediul în Bocsig, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

45. Comuna Buteni, prin Consiliul Local Buteni, cu sediul în Buteni, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

46. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local Chisindia, cu sediul în Chisindia, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

47. Comuna Mișca, prin Consiliul Local Mișca, cu sediul în Mișca, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

48. Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local Secusigiu, cu sediul în Secusigiu, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

49. Comuna Vinga, prin Consiliul Local Vinga, cu sediul în Vinga, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

50. Comuna Tauț, prin Consiliul Local Tauț, cu sediul în Tauț, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

Art.2. La Capitolul III, art. 6, alin. (2)Patrimoniul Initial se modifică și va avea următorul conținut:

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 50.000 lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilorca urmare a contributiei la patrimoniu a noilor membrii:

42. Comuna Bârsa, suma de 1.000 lei

43. Comuna Beliu, suma de 1.000 lei

44. Comuna Bocsig, suma de 1.000 lei

45. Comuna Buteni, suma de 1.000 lei

46. Comuna Chisindia, suma de 1.000 lei

47. Comuna Mișca, suma de 1.000 lei

48. Comuna Secusigiu, suma de 1.000 lei

49. Comuna Vinga, suma de 1.000 lei

50. Comuna Tauț, suma de 1.000 lei

Art.3. La Capitolul V, art.14, alin. (4) Primele organe de conducere, administrare şi control, Conducerea Asociaţiei, componența adunării generale a asociației se completează cu noii reprezentanți ai asociaților ce au aderat la asociație, după cum urmează:

42. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Bârsa

43. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Beliu

44. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Bocsig

45. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Buteni

46. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Chisindia

47. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Mișca

48. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Secusigiu

49. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Vinga

50. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Tauț

Art. 4. Celelalte prevederi ale Statutului rămân nemodificate.

Pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prin Actul Adițional nr. 4/2013 la la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 .

În situaţia în care persoana împuternicită de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului

încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prin Actul Adițional nr. 4/2013 la la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Președintele Asociației, în acest sens.

Prezentul act adiţional la statut a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAŢII:

1. Judeţul Arad,

prin Preşedintele Consiliului Judeţean, Ioţcu Petru Nicolae

semnătura _________________

L.S.

2. Municipiul Arad,

prin Falcă Gheorghe, în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

3. Oraşul Curtici,

prin A. Aniţei Nicolae în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

4. Oraşul Ineu,

prin Abrudan Călin Ilie, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

5. Oraşul Lipova,

prin Jighici Iosif Mircea , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

6. Oraşul Nădlac,

prin Ciceac Vasile, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

7. Oraşul Pâncota,

prin Pocriser Dan Ștefan în calitate de viceprimar

semnătura _________________

L.S.

8. Oraşul Pecica,

prin Antal Petru , în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

9. Oraşul Sântana,

prin Tomuța Daniel Sorin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

10. Comuna Apateu,

prin Bondor Aurel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

11. Comuna Cermei,

prin Vesa Ioan Daniel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

12. Comuna Covăsânţ,

prin Balint Traian Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

13. Comuna Dezna,

prin Neaga Ovidiu Mircea, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

14. Comuna Dieci,

prin Burtă Liviu Traian, în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

15. Comuna Dorobanţi,

prin Almaşi Vicenţiu Pavel , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

16. Comuna Fântânele,

prin Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

17. Comuna Felnac,

prin Selegean Corneliu Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

18. Comuna Ghioroc,

prin Popi Morodan Corneliu, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

19. Comuna Gurahonţ,

prin Moțica Ana Lenuța, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

20. Comuna Iratoşu,

prin Papp Atila Iosif, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

21. Comuna Livada,

prin Şerb Militon, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

22. Comuna Macea,

prin Mercea Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

23. Comuna Olari,

prin Muscă Ştefan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

24. Comuna Păuliş,

prin Nicoară Petru, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

25. Comuna Pilu

prin Dan Lucian Drăgan, în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

26.Comuna Săvârşin,

prin Vodicean Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

27. Comuna Seleuş,

prin Branc Cristian , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

28. Comuna Şagu,

prin Brăneţ Emilia, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

29. Comuna Şepreuş,

prin Incicău Simion, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

30. Comuna Şicula,

prin Radiţa Aurel Mircea, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

31. Comuna Şimand,

prin Dema Florin Liviu, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

32. Comuna Şiria,

prin Pintean Cosmin Cătălin, în calitate de administrator public

semnătura _________________

L.S.

33. Comuna Şofronea,

prin Băbău Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

34. Comuna Tîrnova,

prin Florin Farcașiu, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

35. Comuna Vladimirescu,

prin Crişan Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

36. Comuna Zăbrani,

prin Codrean Dănuț, în calitate de viceprimar

semnătura _________________

L.S.

37. Comuna Zădăreni,

prin Nicoară Gheorghe, în calitate de administrator al comunei Zădăreni

semnătura _________________

L.S.

38. Comuna Zărand,

prin Florin Ioan Moț, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

39. Comuna Zimandu Nou,

prin Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

40. Comuna Frumușeni,

prin Andronic Aurelian Reginald, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

41. Comuna Șeitin,

prin Totorean Mircea Sabin, în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

42. Comuna Bârsa,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

43. Comuna Beliu,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

44. Comuna Bocsig,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

45. Comuna Buteni,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

46. Comuna Chisindia,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

47. Comuna Misca,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

48. Comuna Secusigiu,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

49. Comuna Vinga,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

50. Comuna Tauț,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

Anexa nr. 1

La Hotărârea A.G.A. nr. ___/__2013

ACT ADIŢIONAL NR. 4/2013

LA

Actul Constitutiv al

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad”

Membrii asociaţi, în baza Hotărârii nr. __/__.__.2013 adoptată în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor ca urmare a primirii unui numar de nouă noi membrii asociați și a modificarii patrimoniului, au hotărât modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei înscris prin Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 19/15.04.2008, dosar nr. 2799/55/2008 cu încheierea nr. 1981/24.03.2008 a Judecătoriei Arad, in conformitate cu cerintele prevederilor HG 855/2008, după cum urmează:

Art.1. Asociatii se completeaza cu nouă noi membri asociați cu completările corespunzatoare la Capitolul I„Asociatii” din Actul Constitutiv, continuând numărătoarea cu nr. 42 si până la 50 inclusiv, după cum urmează:

42. Comuna Bârsa, prin Consiliul Local Bârsa, cu sediul în Bârsa, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

43. Comuna Beliu, prin Consiliul Local Beliu, cu sediul în Beliu, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

44. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local Bocsig, cu sediul în Bocsig, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

45. Comuna Buteni, prin Consiliul Local Buteni, cu sediul în Buteni, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

46. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local Chisindia, cu sediul în Chisindia, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

47. Comuna Mișca, prin Consiliul Local Mișca, cu sediul în Mișca, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

48. Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local Secusigiu, cu sediul în Secusigiu, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

49. Comuna Vinga, prin Consiliul Local Vinga, cu sediul în Vinga, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

50. Comuna Tauț, prin Consiliul Local Tauț, cu sediul în Tauț, str. ……., nr. ….., reprezentat prin ………., în calitate de Primar, domiciliat în Comuna ……, str. ………, nr. ……, Judeţul Arad , CI seria AR nr. ……….., eliberat de …….. ,la data de …….., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………”

Art.2. La Capitolul VI, alin. 1Patrimoniul Initial se modifică și va avea următorul conținut:

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 50.000 lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilorca urmare a contributiei la patrimoniu a noilor membrii:

42. Comuna Bârsa, suma de 1.000 lei

43. Comuna Beliu, suma de 1.000 lei

44. Comuna Bocsig, suma de 1.000 lei

45. Comuna Buteni, suma de 1.000 lei

46. Comuna Chisindia, suma de 1.000 lei

47. Comuna Mișca, suma de 1.000 lei

48. Comuna Secusigiu, suma de 1.000 lei

49. Comuna Vinga, suma de 1.000 lei

50. Comuna Tauț, suma de 1.000 lei

Art.3. La Capitolul VII Primele organe de conducere, administrare şi control, Conducerea Asociaţiei, se completează componența primei adunării generale a asociației cu noii reprezentanți ai asociaților ce au aderat la asociație, după cum urmează:

42. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Bârsa

43. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Beliu

44. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Bocsig

45. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Buteni

46. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Chisindia

47. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Mișca

48. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Secusigiu

49. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Vinga

50. ……………….., numit de Consiliul Local al Comunei Tauț

Art. 4. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prin Actul Adițional nr. 4/2013 la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad se împuterniceşte D-na.Goldiş Camelia Doina, cetăţean român, născut(ă) la data de 28.08.1974 la Braşov, oraşul Rupea, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. M. Eminescu, nr. 10, ap. 13, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 398244 eliberat(ă) de SPCLEP ARAD la data de 04.07.2008 .

În situaţia în care persoana împuternicită de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului

încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prin Actul Adițional nr. 4/2013 la la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al ADIACJA, împuternicit de Președintele Asociației, în acest sens.

Prezentul act adiţional la actul constitutiv a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAŢII:

1. Judeţul Arad,

prin Preşedintele Consiliului Judeţean, Ioţcu Petru Nicolae

semnătura _________________

L.S.

2. Municipiul Arad,

prin Falcă Gheorghe, în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

3. Oraşul Curtici,

prin A. Aniţei Nicolae în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

4. Oraşul Ineu,

prin Abrudan Călin Ilie, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

5. Oraşul Lipova,

prin Jighici Iosif Mircea , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

6. Oraşul Nădlac,

prin Ciceac Vasile, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

7. Oraşul Pâncota,

prin Pocriser Dan Ștefan în calitate de viceprimar

semnătura _________________

L.S.

8. Oraşul Pecica,

prin Antal Petru , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

9. Oraşul Sântana,

prin Tomuța Daniel Sorin, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

10. Comuna Apateu,

prin Bondor Aurel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

11. Comuna Cermei,

prin Vesa Ioan Daniel, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

12. Comuna Covăsânţ,

prin Balint Traian Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

13. Comuna Dezna,

prin Neaga Ovidiu Mircea, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

14. Comuna Dieci,

prin Burtă Liviu Traian, în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

15. Comuna Dorobanţi,

prin Almaşi Vicenţiu Pavel , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

16. Comuna Fântânele,

prin Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

17. Comuna Felnac,

prin Selegean Corneliu Nicolae, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

18. Comuna Ghioroc,

prin Popi Morodan Corneliu, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

19. Comuna Gurahonţ,

prin Moțica Ana Lenuța, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

20. Comuna Iratoşu,

prin Papp Atila Iosif, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

21. Comuna Livada,

prin Şerb Militon, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

22. Comuna Macea,

prin Mercea Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

23. Comuna Olari,

prin Muscă Ştefan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

24. Comuna Păuliş,

prin Nicoară Petru, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

25. Comuna Pilu

prin Dan Lucian Drăgan, în calitate de primar,

semnătura _________________

L.S.

26.Comuna Săvârşin,

prin Vodicean Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

27. Comuna Seleuş,

prin Branc Cristian , în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

28. Comuna Şagu,

prin Brăneţ Emilia, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

29. Comuna Şepreuş,

prin Incicău Simion, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

30. Comuna Şicula,

prin Radiţa Aurel Mircea, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

31. Comuna Şimand,

prin Dema Florin Liviu, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

32. Comuna Şiria,

prin Pintean Cosmin Cătălin, în calitate de administrator public

semnătura _________________

L.S.

33. Comuna Şofronea,

prin Băbău Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

34. Comuna Tîrnova,

prin Florin Farcașiu, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

35. Comuna Vladimirescu,

prin Crişan Ioan, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

36. Comuna Zăbrani,

prin Codrean Dănuț, în calitate de viceprimar

semnătura _________________

L.S.

37. Comuna Zădăreni,

prin Nicoară Gheorghe, în calitate de administrator al comunei Zădăreni

semnătura _________________

L.S.

38. Comuna Zărand,

prin Florin Ioan Moț, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

39. Comuna Zimandu Nou,

prin Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

40. Comuna Frumușeni,

prin Andronic Aurelian Reginald, în calitate de primar

semnătura _________________

L.S.

41. Comuna Șeitin,

prin Totorean Mircea Sabin, în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

42. Comuna Bârsa,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

43Comuna Beliu,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

44. Comuna Bocsig,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

45. Comuna Buteni,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

46. Comuna Chisindia,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

47. Comuna Misca,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

48. Comuna Secusigiu,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

49. Comuna Vinga,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

50. Comuna Tauț,

prin ………………….., în calitate de primar

semnătura _________________ L.S.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support