Proces vervbal încheiat in 9 mai 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 9 mai 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada , convocate de primarul comunei Livada prin Dispoziţia nr. 50/30.04.2013.

Sunt prezenţi toţi cei 13 consilieri , primarul şi secretarul comunei Livada

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi cu inversarea punctelor de pe ordinea de zi astfel încât punctul „diverse” să fie
primul pe ordinea de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal de la şedinţa din 4 aprilie 2013. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

La pct. „diverse”- d-na Răcănel Nadia prezintă cererea d-lui Bulzan Roberto Gheorghe de trecere în domniul privat a unor terenuri arabile din intravilan , care conform PUZ-ului aprobat au destinaţia de drumuri.  La şeinţă participă trei cetăţeni (Voştinar Florin , Scarlat Adrian şi Zăiceanu Gheorghe)  care au case construite în zona PUZ-ului susmenţionat şi solicită ca autorităţile publice locale să preia terenurile .

Discuţii concomitente – nu se poate consemna.

De comun acord între cei trei cetăţeni şi membrii consiliului local ivada se stabileşte o întâlnire în afara şedinţei de consiliu , în data de 16 mai 2013 ora 17,00 la sediul Primăriei comunei Livada.

Secretarul comunei reaminteşte consilierilor locali să depună rapoartele anuale de activitate .

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad, localităţile Livada şi Sînleani în lungime de 2.377 m din
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice în administrarea Consiliului local Livada. Se supune la vot şi
se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. Belc – propun numerotarea străzilor în ordinea asfaltării.

Dl. primar precizează că numerotarea străzilor implică cheltuieli pentru schimbarea actelor de identitate.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 500 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA  a acţionarilor să voteze aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administraţie al SC de Administraţie al SC CAA SA . Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi două abţineri – dl. Belc şi dl. Deliman. 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad,
pentru anul 2013. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl primar prezintă proiectul privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor înscrise in  CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada  nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp ,  CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp. Se supune la vot şi se aprobă cu
unanimitate de voturi.

Se declară închisă şedinţa de consiliu.

Preşedinte de şedinţă
Secretar

Bimbo Iosif
Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support