PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la validarea unui mandat de consilier local

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la validarea unui mandat de consilier local

 


Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • Raportul comisiei de validare

  • Declaraţie de renunţare a numitului Vesa Vasile

  • Hotărârea Consiliului local al comunei Livada nr. ______/_______privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Mariana Eufemia Olar

  • Adresa nr. _______/_________ a PDL – organizaţia judeţeană Arad

  • prevederile art.96 alin 9 din Legea nr. 67 / 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale – republicată şi actualizată

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

  • Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Petcuţ Onuţ Petrişor înscris în lista electorală a Partidului Democrat Liberal organizaţia judeţeană Arad la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

    Primarul comunei Livada

  • Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon

 

Contrasemnează:

 Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan