PROIECT HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L. şi declararea ca vacant a funcţiei de consilier local deţinută de aceasta

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat Secretar

Avizat comisia de specialitate

 

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L. şi declararea ca vacant a funcţiei de

consilier local deţinută de aceasta

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • demisia depusă de doamna Mariana Eufemia Olar înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 4397/04.09.2013

  • referatul constatator

  • prevederile art. 9 alin. 2 lit. a ; art. 12 alin 1 şi 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L., începând cu data adoptării prezentei hotărâri .

Art. 2 Declară vacantă funcţia de consilier local deţinută de doamna Mariana Eufemia Olar .

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Doamna Mariana Eufemia Olar

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan