Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Atasament: anexa impozite 2014.pdf

 


 

H O T Ă R Â R E A   NR.

Din data de ______________

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele şi taxele locale

–   H.G.R. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

Pct 224 şi pct 290^1 al. 2 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

– Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011   30130 301   0 33>Ordonantei Guvernului nr. 30/2011      pentru modificarea si completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

– O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Prevederile art. 27 şi art. 36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul art. 45 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art. 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 , după cum urmează :

 1. a)nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 , constituind anexa nr. 1
 2. b)cota prevăzută la art. 251 alin. 1 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clădiri în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0.1%

c) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal   cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1 %

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1 contribuabilii vor depune la Serviciul Impozite şi taxe locale al primăriei comunei Livada o         cerere în acest sens , însoţită de documentele justificative ale evaluării şi reevaluării efectuate . Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin 1 se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2011

d) cota prevăzută la art.253 alin.(6), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

– 10%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2011 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

– 30%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2009 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

e) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii;

f) cota prevăzută la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileşte la 1% ) impozitul pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării)

g) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%

h) cota prevăzută la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi folosite ca locuinţe sau anexe la locuinţe ) , se stabileşte la 0,5 %

i) cota prevăzută la art. 267 alin 5 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei     necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire) se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

j) cota prevăzută la art. 267 alin 6 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire

k) cotă prevăzută la art. 267 alin 8 ( taxă pentru eliberarea de autorizaţie de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat din prezentul articol ) se atabileşte la 1% din valorea autorizată a lucrărilor construcţiei inclusiv instalaţiile aferente

 1. l)cota prevăzută la art.267 alin. 9 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor ) se stabileşte la 0.1%

m)cota prevăzută la art. 267 alin 10 ( taxă prelungire CU sau autorizaţie de construire) se stabileşte la 30% din cuantumul taxei de eliberare a CU sau Autorizaţiei de construire

 1. k)cota prevăzută la art. 267 alin 12 ( taxa pentru avizarea CU de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primarii sau de structurile de specialitate ) se stabileşte în sumă de 13 lei

n) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 se stabileşte la 3%

o) cota prevăzută la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestări artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileşte la 5%

Art. 2 . Bonificaţia prevăzută la art 255 alin 2 , art. 260 alin 2 şi art. 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileşte după cum urmează:

 1. a)în cazul impozitului pe clădiri , la 10%
 2. b)în cazul impozitului pe teren , la 10%
 3. c) în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10%

Art. 3.:

–A . Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

 1. a)în cazul impozitului pe clădiri la 0% pentru persoane fizice şi persoane juridice prevăzute la art. 253 alin 1
 2. b)în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 0% pentru persoane fizice şi persoanele juridice

-B . În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2012, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea   consiliului local Livada

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevăzută în anexa nr. 3

Art. 7. Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , în condiţiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxă pentru vehicule lente, taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, taxă poştală pentru executări creanţe bugetare, taxă copiere şi vizare conform cu originalul a documentelor din arhivă,taxă utilizare cămin cultural , taxă pentru intreţinere cimitire utilizare capele şi taxă loc de veci , potrivit anexei nr. 5

Art. 9 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea documentelor emise de către Serviciul impozite şi taxe locale potrivit anexei nr. 6

Art. 13. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Livada

 1. b)Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere pervederile Legii 571/2003 prevede că „Consiliile locale adoptă o hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxle locale pentru anul fiscal următor cât şi OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal consider necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe impozitele şi taxele locale pentru anul 2014; LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea <LLNK 12011   30130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului  nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Art. 292 din legea de mai sus menţionată stipulează faptul că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei , sumele respective se indexează o dată la 3 ani , tinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare . Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin Hotărâre de Guvern .

Prevederile HGR nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 , şi având în vedere prevederile acestui act normative propun Consiliului local Livada aprobarea impoztelor şi taxelor locale la acelaşi nivel cu cel stabilit prin această Hotărâre de Guvern.

Propunem Consiliului local Livada adoptarea impozitelor şi taxelor locale fără a majora aceste impozite şi taxe pensoanelor fizice şi juridice privind clădirile, şi totodată instituindu-se doar taxele speciale prevăzute în anexele 5-9.

PRIMAR

ŞERB MILITON

Anexa nr.2

Lista

Actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale

în perioada 01.01.2008-30.11.2013

 1. 1.Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
 2. 2.Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
 3. 3.Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
 4. 4.Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.
 5. 5.Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale
 6. 6.Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011   30130 301   0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 7. 7.O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 8. 8.H.G.R. nr. 1309 /2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

Anexa nr. 3

Lista

cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale în perioada 01.01.2008 – 09.11.2013

1. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

 1. 2Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
 2. 3Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
 3. 4Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

5. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 70/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Anexa 4

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor

De persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 actualizată privind Codul fiscal

 1. DISPOZIŢII GENERALE

De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul sau extravilanul localităţii Livada bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru impozitul pe teren stabilite în sarcina persoanelor fizice.

Înlesnirile care se pot acorda sunt :

scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren

reducerea impozitului pe clădire şi teren

Scutirea sau reducerea se impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu , precum şi pentru terenul aferent acesteia

Persoanele fizice care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt:

persoanele cu handicap de gradul I şi II

persoanele nevăzătoare

persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj sau ajutor social şi alocaţie de sprijin

 1. B.CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ

B1. PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRADUL I SAU II ŞI NEVĂZĂTOARE

Pentru persoanele cu handicap de gradul I sau II şi nevăzătoare se acordă scutiri de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren , persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să deţină un certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap

să facă dovada că este înregistrat în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Stat pentru persoane cu handicap

venitul pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie

să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Înlesnirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se acordă numai pe bază de cerere , conform formularului tipizat Anexa nr. 4a.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

copie buletin /carte de identitate a solicitantului

extras CF original , actualizat al imobilului

certificat de persoană de handicap (se va depune ori de câte ori este reînnoit)

declaraţie autentică că nu deţine alte proprietăţi

adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (acolo unde este cazul) sau o copie declaraţie de venit global aferent anului precedent

orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie (acolo unde este cazul) sau copie declaraţie de venit global aferent anului precedent

orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (pensie , ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii)

un dosar plic şi un dosar pentru încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care este proprietară.

B2. PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ NUMAI DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ , ALOCAŢIE DE SPRIJIN, AJUTOR SOCIAL

Pentru persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj , alocaţie de sprijin, ajutor social sau ajutor se acordă reducere în proporţie de 50% la plata impozitului pe clădiri şi teren deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte

Reducerea se acordă în următoarele condiţii :

venitul pe membru din familie să fie sub salarul minim pe economie

să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Cerea va fi însoţită de următoarele documente:

copie buletin sau carte de identitate a solicitantului

adeverinţă ( cupon) privind venitul solicitantului

adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al membrilor din familie ( acolo unde este cazul)

orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul membrilor din familie ( pensie, ajutor social , ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin , alocaţie de stat pentru copii)

un dosar plic şi un dosar de încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară

 1. C.DISPOZIŢII FINALE

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse precum şi a unei anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectorii din cadrul Direcţiei Fiscale .

Bunurile pe care solicitanţii înlesnirilor le au în proprietate sau în folosinţă şi care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale sunt :

motorete , scutere, autoturisme ( cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora ), rulote, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci , şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport

tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică

prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de făcut rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne

tablouri , obiecte de artă, bijuterii , obiecte ornamentale din metale preţioase , obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare

terenuri intravilane , in afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri agricole

Nedreclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări , duce la suspendarea facilităţilor acordate , începând cu 1 lunii în care au apărut acestea . O nouă cerere pentru acordarea de înlesniri se poate depune doar pentru anul fiscal următor.

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte                                                              Secretar

Bimbo Iosif                                                           Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă Maier Elisabeta , referent în aparatul de specialitate al primarului , având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările şi copletările ulterioare , prevederile art. 287 din Lega nr. 571/2003, modificat prin Legea nr. 343/2006 unde se prevede că nivelul împozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual de consiliile locale , judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. După caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin 4 şi 5 şi al art. 295 alin. 11 lit b-d, precum şi prevederile HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2010; prevedereile OUG nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011   30130 301   0 33>Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 îndeplineşte toate condiţiile de fond şi de formă şi propun aprobarea acestora.

Faţă de nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 nu s-au făcut modificări , astfel propunerea iniţiată de primarul comunei Livada este de a rămâne la nivelul stabilit pentru anul 2013 şi cel stabilit prin HGR nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support