PROIECT H O T Ă R Â R E A cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate 

Avizat Secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2013 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresa nr. 357/08.11.2013 ale Direcţiei Generale Regională a Finanţelor Publice Timiş – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. unic : Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , pe anul 2013 conform anexei nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian


ATASAMENT: PROIECT DE HOTARARE.PDF