Proiect de hotarare – regulament retele de comnunicatii electronice

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

 

AVIZAT

Secretar,

PROIECT

H O T Ă R Â R EA NR.

Din data de_______________

privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Livada în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

Consiliul Local al comunei Livada,

Având în vedere :

– expunerea de motive a primarului comunei Livada

– referatul de specialitate

– prevederile art. 6 şi art. 37 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

– prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45(3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Livada în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către persoana cu atribuţi în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului

Art.3 Se comunica cu:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

Autoritatea Naţională pentru Administrare şiReglementare în Comunicaţii (A.N.C.O.M.);

– Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei comunei Livada

Initiator,

Primar,

Şerb Militon 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Livada în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Livada în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

, hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii , prevederile OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice cu modificările şi completările ulterioare consider necesar aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Livada în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.

PRIMAR

ŞERB MILITON

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support