Proiect de hotarare Pentru realizarea unei zone de industrie nepoluantă şi depozitară- Sânleani com. Livada conform proiectului nr. 39/2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

 PROIECT

 

 

H O T Ă R Â R E A

NR. _____Din data de ______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Pentru realizarea unei zone de industrie nepoluantă şi depozitară“- Sânleani com. Livada conform proiectului nr. 39/2012

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

  • raportul de specialitate al inginerei constructor

  • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

  • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

  • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie nepoluantă şi depozitare“ conform proiectului nr.39 /2012 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara şi în geoportalul INSPIRE şi un exemplar se transmite în format electronic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial naţionla conform art.48^1 pct. 4 din Legea 190/26.06.2013 privind aprobarea OUG nr. 7/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului.

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza pe un teren privat identificat prin CF nr. 302183- Livada nr cad. 302183, CF nr. 302231 Livada nr. Cad. 302231 şi CF nr. 302230 Livada nr. Cad. 302230 în suprafaţă totală de 5519 mp.

Art.3 Lucrările de infrastructură tehnico-edilitare şi căile de circulaţie vor fi realizate prin grija şi pe cheltuiala iniţiatorului PUZ-lui în baza unor proiecte de specialitate avizate potrivit prevederilor legale în vigoare .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC FIVE SEASON DRINKS SRL

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RULPentru realizarea unei zone de industrie nepoluantă şi depozitară“- Sânleani com. Livada conform proiectului nr. 39/2012

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de industrie nepoluantă şi depozitară“- Sânleani com. Livada conform proiectului nr. 39/2012

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support