Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA
JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– oferta de donaţie înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr. 4717/24.09.2013

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 863 lit. c şi 1014 alin. 1 Cod civil

  • prevederile art.36 alin 2 lit. c , al. 5 lit. a , art. 121 alin. 3, din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă oferta de donaţie având ca obiect două terenuri în suprafaţă totală de 128 mp , situate în intravilanul comunei Livada , înscrise în CF nr. 302329 cu nr. Cad. 302329 -( 64 mp) şi CF nr. 302338 nr. Cad 302338 (64 mp) – proprietatea privată a numitei Mănuilă Melinda Natalia.

(2) Imobilele ce face obiectul ofertei de donaţie menţionate la alin. 1 vor avea destinaţie de stradă şi vor fi introduse în domeniul public al comunei Livada jud. Arad.

Art. 2 . (1) Se mandatează primarul comunei Livada , dl. Şerb Militon cu semnarea actului de donaţie în formă autentică la notar.

(2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Mănuilă Alexandru – consilier local Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor aflate în proprietatea numitei Mănuilă Melinda Natalia, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian