PROCES – VERBAL încheiat la 3 februarie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocată prin Dispoziţia nr.40 / 2014 emisă de primarul comunei Livada.

 

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 3 februarie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocată prin Dispoziţia nr.40 / 2014 emisă de primarul comunei Livada.

 

 

Sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri ai comunei, absent este dl. Ştef. Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei .

D-na secretar al comunei supune aprobării procesul – verbal de la şedinţa din data de 27 ianuarie 2014. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi.Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în Adunarea generală a SC. Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, situaţiile financiare pe anul 2013 precum şi reevaluarea imobilizărilor corporale ce aparţin companiei.

Dl. Belc – de ce trebuie mandatată aceeaşi persoană?

D-na Florincuţa – propun pe dl. Belc.

Se supune la vot . S-a mandatat Dl. Belc prin unanimitatea de voturi a celor prezenţi, prin modificarea proiectului de hotărâre privind persoana mandatată.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2014. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014.

Dl. Belc – la remiza PSI s-a aprobat anul trecut 350.000 în anul 2013, nu 380.000?

Dl. primar – s-a primit proiectul tehnic al Remizei PSI, iar suma totală împreună cu TVA, precum şi costurile cu dirigintele de şantier se ridică la 380.000 lei.

D-na Florincuţa – în ce termen se preconizează a se finaliza asfaltarea?

Dl. primar – în anul 2014, aproximativ 1 km.

Dl. Mănuilă – la cat se ridică suma la cheltuieli de capital?

Dl. primar – 1.110.000 lei.

Dl. Mănuilă – de la Consiliul Judeţean Arad s-au alocat fonduri?

Dl. primar – 550.000 lei s-a primit de la Consiliul Judeţean Arad.

Se supune la vot – se aprobă cu 11 voturi „pentru”.Domnul Belc se abţine.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru perioada 1.07.2013 – 31.12.2013.

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livada pentru anul 2014.

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Primarul comunei Livada prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

Diverse.

– D-na consilier juridic Răcănel Ionela Nadia prezintă cererea depusă de către Asociaţia crescătorilor de ovine reprezentată legal de către Orăşan Ioan prin care solicită concesionarea pe o perioadă de 5 ani a suprafeţei de păşune situată în A 29 – comuna Livada, pentru păşunatul oilor;Cererea a fost înregistrată sub nr. 419/29.01.2014.

D-na Florincuţa – prezintă suprafaţa solicitată pentru concesionare, suprafaţă evidenţiată pe hartă şi ridică problema suprafeţei disponibile şi numărul de animale care pot păşuna.

Dl. Bimbo – precizează că suprafaţa respectivă a fost pusă la dispoziţia Comisiei de fond funciar.

D-na Florincuţa – precizează că pe suprafaţa respectivă pot păşuna maxim 140 de ovine, iar dl. Orăşan Ioan deţine un număr de 1000 de ovine. Dansa mai menţionează că dl. Orăşan a ridicat şi construcţii pe acea suprafaţă.

– 2 –

 

 

 

D. Bimbo a precizat că au fost anunţate autorităţile competente despre abuzurile comise de dl Orăşan Ioan.

Dl. primar a precizat că din suprafaţa respectivă trebuie retrocedate 3 ha, pentru care există sentinţă.

Dl. Belc – retrocedarea nu se face pe vechiul amplasament?

Dl. Bimbo – numai unde este posibilă retrocedarea pe vechiul amplasament.

Dl. Belc – cu ce aprobare a ridicat dl. Orăşan construcţii pe terenul situat în A 29 ? există aprobarea verbală sau scrisă a cuiva pentru ca dl. Orăşan să staţioneze pe acea suprafaţă?

Dl. Bimbo – acordul tacit al Consilului local.

D-na Florincuţa – întreabă dacă se mai poate tolera situaţia actuală a d-lui Orăşan Ioan?

D. Belc – se poate construi în extravilan?

Dl. primar – se pot construi exploataţii agricole.

Dl. Belc – Primăria a trimis o atenţionare către dl. Orăşan privind abuzurile comise?

Dl. primar – nu a fost atenţionat.

D-na Florincuţa – precizează că dl. Orăşan nu deţine nici o suprafaţă de teren ăn proprietate, ci foloseşte abuziv păşunea comunei.

Dl. Belc – trebuie iniţiat un proiect de hotărâre prin care să se pună capăt abuzurilor domnului Orăşan.

Dl. Belc – de ce se încheie două procese-verbale la şedinţa de Consiliu local?

D-na consilier juridic precizează că „minuta” este un rezumat al procesului – verbal.

D-na Florincuţa solicită domnului primar să înştiinţeze pe dl. Orăşan Ioan să părăsească suprafaţa de teren respectivă, ocupată abuziv.

Se declară încheiată şedinţa.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Adrian Matiş

Contrasemnează:

p. Secretarul comunei,

Insp. Mirela Felicia Hălmăgean

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support