Proiect de hotarare privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

secretar


 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

Privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”

 

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad:

Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului comunei

– raportul de specialitate

– adresa nr. 10635/20.02.2014 transmisă de către Primăria Municipiului Arad

– prevederile art. 7 precum ;i pct. 11 din anexa nr. 11 a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi. – cu modificările ulterioare

– prevederile art.27, art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a”, art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată cu modificările ulterioare .

 

În temeiul art.45 alin. 2 lit. f din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană” la care comuna Livada va fi asociat .

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Livada , domnul Şerb Militon , să reprezinte comuna în întrunirile ce vor avea loc în scopul înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Arad Zona Metropolitană ”.

Art. 2 Prezenta se comunica cu:

  • Primarul comunei Livada

  • Primaria municipiului Arad

  • Institutia Prefectului judeţului Arad

 

 

 

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

 

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanet de lucru al Consiliului local Livada în urma analizei adresei nr. 10635/20.02.2014 transmisă de către dl Falcă Gheorghe – primar al municipiului Arad prin care se solicită acordul de principiu al Consiliului local Livada privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană” , consider legal propiectul de hotărâre privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”

Având în vedere necesitatea asocierii mai multor unităţi administrativ-teritoriale din vecinătatea municipiului Arad aflate până la maxim de 30 km şi constituirea acestora într-o structură cu personalitate juridică cu denumirea ” Arad Zona Metropolitană ” privită ca o posibilitate reală şi oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone, precum şi a fiecărei localităţi în parte prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate numai unor zone asociative metropolitane, regionale, etc; această formă asociativă îşi are fundamentul legal în următoarele norme legislative :O.G.R. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, şi art.11 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi;

 

 

 

 

 

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană

 

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”, hotărâre care se avizează________________.

 

 

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian