Proiect de hotarare privind aderarea comunei LIVADA la Asociaţia Comunelor din România

ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT

De

 HOTĂRÂRE

nr. ………… din …….. ………………………… 2014

privind aderarea comunei LIVADA

la Asociaţia Comunelor din România

 

 

 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 2. art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;

 4. art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei Judeţene Arad a Asociaţiei Comunelor din România;

 6. Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,

 

luând act de:

 1. referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,

 2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

 

constatând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care reprezintă patrimoniul lor comun,

apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea comunelor din România la această Asociaţie,

știut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic,

 

 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) – (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă aderarea comunei Livada , jud. Arad la Asociaţia Comunelor din România, însuşind prevederile Statutului acesteia.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul comunei Livada , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local .

(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Livada şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.

 

Art. 2. – Reprezentarea comunei Livada în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi în cel al Filialei Judeţene Arad a Asociaţiei Comunelor din România, se asigură de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei.

 

Art. 3. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei Livada pentru sediul Filialei Judeţene Arad a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care Consiliul director al acestei filiale stabilește ca sediul său să fie la nivelul comunei Livada

 

Art. 4. – Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrățire sau de aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Livada.

 

Art. 5. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:

 1. primarului comunei;

 2. prefectului judeţului Arad;

 3. preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România;

 4. preşedintelui Filialei Judeţene Arad a Asociaţiei Comunelor din România.

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicarea:

 1. afişarea la sediul Primăriei comunei Livada;

 2. pe pagina de internet, la adresa: www. livada-arad.ro.

 

Iniţiator de proiect

 Şerb Militon

 

Contrasemnează,

Secretar

Mariana Otlăcan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

privind aderarea comunei LIVADA

la Asociaţia Comunelor din România

 

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aderarea comunei LIVADA

la Asociaţia Comunelor din România, hotărâre care se avizează________________.

 

 

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

 

Considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi , pentru a ocroti şi a promova idealurile şi principiile comune , precum şi cooperarea culturală şi în celelalte domenii de activitate , precum educaţie , sănătate , învăţământ etc. consider necesar aderarea Comunei Livada la Asociaţia Comunelor din România.

 

 

 

 

 

Primar

 

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support