PROIECT HOTĂRÂRE privind acordul de construire pe limita de proprietate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

secretar


 PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

Privind acordul de construire pe limita de proprietate

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– cererea numitului Şerb Alexandru înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5862/2013

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 612 N.Cod Civ.

  • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 republicată cu modificările ulterioare

 

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1. Se aprobă cererea numitului Şerb Alexandru privind efectuarea unei construcţii pe limita de proprietate în conformitate cu C.U. nr. 116/22.10.2013 proprietar al terenului înscris în CF nr. 301730 cu nr. Cad. 301730 în suprafaţă totală de 1059 mp , iar imobilul vecin se află în proprietatea privată a Comunei Livada şi este înscris în CF nr. 3536 Livada cu nr. Cad. 530/283 .

 

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Dl. Şerb Alexandru

  • Primarul comunei Livada

 

 

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon

 

Contrasemnează:

 Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

cu privire la acordul de construire pe limita de proprietate

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

 

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la acordul de construire pe limita de proprietate , proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

 

 

 

Preşedinte               Secretar

 Bimbo Iosif              Matiş Adrian