Proiect de hotarare cu privire la însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E

Din data de_______________

cu privire la însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Livada;

  • Raportul de specialitate al structurii responsabile cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;

  • prevederile Ordinului nr. 13N/1999 al M.L.P.A.T. – privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadrul al PUG şi RLU ;

  • prevederile art.25, 27^1 si anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare.

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada, conform documentaţiei anexate , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Prezenta hotarare se va duce la indeplinire de catre Primarul comunei Livada.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează

Secretar

Initiator proiect : primarul comunei Livada

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte, Secretar,

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support