Proiect de hotarare cu privire la însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E

Din data de_______________

cu privire la însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

  • avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Livada;

  • Raportul de specialitate al structurii responsabile cu urbanismul din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;

  • prevederile Ordinului nr. 13N/1999 al M.L.P.A.T. – privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadrul al PUG şi RLU ;

  • prevederile art.25, 27^1 si anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare.

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada, conform documentaţiei anexate , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Prezenta hotarare se va duce la indeplinire de catre Primarul comunei Livada.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează

Secretar

Initiator proiect : primarul comunei Livada

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte, Secretar,

Bimbo Iosif Matiş Adrian