Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

Avizat

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • Adresa nr. 475/27.07.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad

– Adresa nr. 150799/01.04.2014 emisă de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Generală AM POST Mediu;

– Prevederile Studiului de fezabilitate şi ale Raportului Instituţional aferent Proiectului: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”.

– Prevederile art. 16 alin. (3) punctele 19 – 29 coroborat cu art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Cu respectarea prevederilor privind mandatul, instituite de Sectiunea 1, art. 8, alin. (3), luând act de excepţiile prevăzute la art. 8, alin. (3) lit. c, d, f, g, h, art. 9, alin. (1), litera d, la art. 9, alin. (4) lit. (d), art. 32, alin. (4) din Legea 51 /2006 a Serviciilor Comunitare de Utilltăţi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Cu aplicarea prevederilor privind mandatul special, instituite de Sectiunea 1, art. 8, alin. (3) lit. a, i, j, k, art. 9, alin (1), lit. b, art. 9, alin. (2). lit. a, d, g, la art. 9, alin. (3), art. 32, alin. (2), (3) din Legea 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilltăţi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Secţiunii 2, art.10, alin ( 4), (5), Secţiunii 3, Cap. III, art. 32, alin. (4) din Legea 51 /2006 a Serviciilor Comunitare de Utilltăţi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Contractul de Finanţare şi Aplicaţia de finanţare a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor solide din Judeţul Arad având codul CCI 2009RO161/033, conform Deciziei de aprobare nr. C(2010)820 din 04.02.2010 cu nr. 16826 de înregistrare în ASMIS-CSNR şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 198/18.02.2010;

– Prevederile art. 123, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– În temeiul art. 23, art. 36, art. 45, art. 47 si ale art. 115 alin (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi

completările ulterioare;

– Prevederile Acordului – Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului: “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Consiliul local al comunei Livada mandatează cu mandat special Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad să exercite, în numele şi pe seama sa, delegarea gestiunii serviciului de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale pentru Proiectul: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”.

Art. 2 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, cu mandat special ca în numele şi pe seama Consiliul local al comunei Livada să exercite, cu respectarea Contractului de Finanţare şi Aplicaţiei de finanţare a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor solide din Judeţul Arad, atribuţiile prevăzute la art. 16 alin. (3) punctele 19-29 din Statutul Asociaţiei şi anume:

19) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

20) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

21) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

22) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente, inclusiv aprobarea trecerii la un tarif unic, la un sistem de tarifare unic, respectiv a modului de formare, stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor propuse de operatori;

23) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

24) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

25) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza legislaţiei în vigoare;

26) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente.

27) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.

28) în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii va asigura elaborarea şi va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

29) să exercite, pe seama şi în numele Părţii, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea Asociaţiei, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice.

Art. 3 Se aprobă Actul adiţional la Acordul Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”, conform anexei.

Art. 4 Se împuterniceşte dl.primar- Şerb Militon, reprezentant a comunei Livada, cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 219 , posesor al CI/BI  seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special, să aprobe hotărârile Adunării Generale, în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Livada, prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, activităţile prevăzute la art.16 alin. (3) punctele 19 – 29 din Statutul Asociaţiei, precum şi Actul adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

  • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Iniţiator de proiect , Secretar,

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

 


 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad” , hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 Act Adițional nr. ________/___________

la ACORD

DOCUMENT DE POZIȚIE PIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL ARAD”

Având în vedere:

– Contractul de Finanțare al proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deșeurilor solide din Județul

Arad nr. 1263/22.02.2010;

-Studiul de fezabilitatea al proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deșeurilor solide din Județul

Arad;

-Adresa nr. 150799/01.04.2014 emisă de Guvernul României, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Direcția Generală AM POS Mediu, Direcția Monitorizare și Implementare proiecte FEDR

Părţile:

1.Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, cu sediul în str. Corneliu COPOSU nr. 22, Arad, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

2.Municipiul Arad, prin Consiliul Local Municipal Arad, cu sediul în bd. Revoluţiei nr. 75, Arad, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

3.Orașul Chișineu Criș, prin Consiliul Local Municipal Chișineu Criș, cu sediul în str. Înfrăţirii nr. 97, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

4.Orașul Curtici, prin Consiliul Local Municipal Curtici, cu sediul în str. Primăriei nr. 47, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

5.Orașul Ineu, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în str. Republicii nr. 5, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

6.Orașul Lipova, prin Consiliul Local Lipova, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 26, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

7.Orașul Nădlac, prin Consiliul Local Nădlac, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 24 reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

8.Orașul Pecica, prin Consiliul Local Pecica, cu sediul în str. 2 nr. 150, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

9.Orașul Pîncota, prin Consiliul Local Pâncota, cu sediul în str. T. Vladimirescu nr. 68, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

10.Orașul Sîntana, prin Consiliul Local Sîntana, cu sediul în str. Ghioceilor nr. 42, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

11.Orașul Sebiş, prin Consiliul Local Sebiş, cu sediul în Piaţa Tineretului nr. 1, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

12.Comuna Almaş, prin Consiliul Local Almaş ,cu sediul în Almaş nr. 605, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

13.Comuna Apateu, prin Consiliul Local Apateu, cu sediul în Apateu nr. 364, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

14.Comuna Archiş, prin Consiliul Local Archiş, cu sediul în Archiş nr. 97, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

15.Comuna Bata, prin Consiliul Local Bata, cu sediul în Bata nr. 166 reprezentat de D-nul Ion MICURESCU, în calitate de Primar, CNP 1530219023612, domiciliat în Bata, nr. 69, CI seria AR nr. 346558 eliberată de SPCLEP Lipova, la data de 01.06.2007, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ___________

16.Comuna Beliu, prin Consiliul Local Beliu, cu sediul în Beliu, nr. 632, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

17.Comuna Birchiş, prin Consiliul Local Birchiş cu sediul în Birchiş, nr. 162, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

18.Comuna Bîrsa, prin Consiliul Local Bîrsa cu sediul în Bîrsa, nr. 200, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

19.Comuna Bîrzava, prin Consiliul Local Bîrzava, cu sediul în Bîrzava nr. 314, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

20.Comuna Bocsig, prin Consiliul Local Bocsig, cu sediul în Bocsig, nr. 591, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

21.Comuna Brazii, prin Consiliul Local Brazii, cu sediul în Brazii, nr. 26 reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

22.Comuna Buteni, prin Consiliul Local Buteni, cu sediul în Buteni nr. 78, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

23.Comuna Cărand, prin Consiliul Local Cărand, cu sediul în Cărand, nr. 71 B, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

24.Comuna Cermei, prin Consiliul Local Cermei, cu sediul în Cermei nr. 304, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

25.Comuna Chisindia, prin Consiliul Local Chisindia, cu sediul în Chisindia nr. 191 A, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

26.Comuna Conop, prin Consiliul Local Conop cu sediul în Conop nr. 4, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

27.Comuna Covăsînţ, prin Consiliul Local Covăsînţ, cu sediul în Covăsînţ, nr. 319, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

28.Comuna Craiva, prin Consiliul Local Craiva, cu sediul în Craiva nr. 108, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

29.Comuna Dezna, prin Consiliul Local Dezna, cu sediul în str. Avram Iancu, nr. 63, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

30.Comuna Dieci, prin Consiliul Local Dieci, cu sediul în Dieci, nr. 139 A, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

31.Comuna Dorobanţi, prin Consiliul Local Dorobanţi, cu sediul în Dorobanţi, nr. 410, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

32.Comuna Fântânele, prin Consiliul Local Fântânele, cu sediul în Fântânele nr. 115, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

33.Comuna Felnac, prin Consiliul Local Felnac, cu sediul în Felnac, nr. 330, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

34.Comuna Frumuşeni, prin Consiliul Local Frumuşeni, cu sediul în Frumuşeni, nr. 423, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

35.Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local Ghioroc, cu sediul în Ghioroc, nr. 89, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

36.Comuna Grăniceri, prin Consiliul Local Grăniceri, cu sediul în Grăniceri nr. 10, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

37.Comuna Gurahonţ, prin Consiliul Local Gurahonţ, cu sediul în str. Avram Iancu, nr. 29, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

38.Comuna Hălmagiu, prin Consiliul Local Hălmagiu, cu sediul în str. Primăriei nr. 9, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

39.Comuna Hălmăgel, prin Consiliul Local Hălmăgel, cu sediul în Hălmăgel nr. 1, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

40.Comuna Hăşmaş, prin Consiliul Local Hăşmaş, cu sediul în Hăşmaş nr.217, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

41.Comuna Igneşti, prin Consiliul Local Igneşti, cu sediul în Igneşti nr 24, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

42.Comuna Iratoşu, prin Consiliul Local Iratoşu, cu sediul în Iratoşu nr. 1, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

43.Comuna Livada, prin Consiliul Local Livada, cu sediul în Livada, nr.106, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

44.Comuna Macea, prin Consiliul Local Macea, cu sediul în Macea, nr. 262, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

45.Comuna Mişca, prin Consiliul Local Mişca, cu sediul în Mişca nr. 116, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

46.Comuna Moneasa, prin Consiliul Local Moneasa, cu sediul în Moneasa, nr. 72, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

47.Comuna Olari, prin Consiliul Local Olari, cu sediul în Olari nr. 315, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

48.Comuna Păuliş, prin Consiliul Local Păuliş, cu sediul în Păuliş nr.1, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

49.Comuna Peregu Mare, prin Consiliul Local Peregu Mare cu sediul în Peregu Mare, nr. 137, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

50.Comuna Petriş, prin Consiliul Local Petriş, cu sediul în Petriş nr. 253, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

51.Comuna Pilu, prin Consiliul Local Pilu, cu sediul în Pilu, nr. 69, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

52.Comuna Pleşcuţa, prin Consiliul Local Pleşcuţa, cu sediul în Pleşcuţa, nr. 83, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

53.Comuna Săvîrşin, prin Consiliul Local Savîrşin, cu sediul în Săvîrşin, nr. 37, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

54.Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local Secusigiu, cu sediul în Secusigiu nr. 275, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

55.Comuna Seleuş, prin Consiliul Local Seleuş, cu sediul în Seleuş nr. 200, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

56.Comuna Semlac, prin Consiliul Local Semlac, cu sediul în Semlac nr. 656, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

57.Comuna Sintea Mare, prin Consiliul Local Sintea Mare cu sediul în Sintea Mare, nr 228, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

58.Comuna Socodor, prin Consiliul Local Socodor cu sediul în Socodor nr. 1, jud. Arad reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

59.Comuna Şagu, prin Consiliul Local Şagu, cu sediul în Şagu nr. 219, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

60.Comuna Şeitin, prin Consiliul Local Şeitin, cu sediul în str. Revoluţiei nr. 47, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

61.Comuna Şepreuş, prin Consiliul Local Şepreuş cu sediul în Şepreuş, nr. 298, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

62.Comuna Şicula, prin Consiliul Local Şicula cu sediul în Şicula nr 200, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

63.Comuna Şilindia, prin Consiliul Local Şilindia, cu sediul în Şilindia, nr. 384, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

64.Comuna Şimand, prin Consiliul Local Şimand, cu sediul în Şimand nr .1119, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

65.Comuna Şiria, prin Consiliul Local Şiria, cu sediul în str. Regiment 85 nr. 184, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

66.Comuna Şiştarovăţ, prin Consiliul Local Şiştarovăţ, cu sediul în Şiştarovăţ nr. 116, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

67.Comuna Şofronea, prin Consiliul Local Şofronea, cu sediul în Şofronea, nr. 187, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

68.Comuna Tauţ, prin Consiliul Local Tauţ, cu sediul în Tauţ, nr. 613, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

69.Comuna Tîrnova, prin Consiliul Local Tîrnova, cu sediul în Tîrnova nr. 734, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

70.Comuna Ususău, prin Consiliul Local Ususău, cu sediul în Ususău, nr 87 A, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

71.Comuna Vărădia de Mureş, prin Consiliul Local Vărădia de Mureş, cu sediul în Vărădia de Mureş, nr. 126, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

72.Comuna Vinga, prin Consiliul Local Vinga, cu sediul în Vinga nr. 27, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

73.Comuna Vîrfurile, prin Consiliul Local Vîrfurile cu sediul în Vîrfurile str. Primăriei nr 286, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

74.Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local Vladimirecu, cu sediul în str. Revoluţiei nr.4, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

75.Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local Zăbrani, cu sediul în Zăbrani nr. 95, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

76.Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local Zădăreni cu sediul în Zădăreni nr. 28, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

77.Comuna Zărand, prin Consiliul Local Zărand, cu sediul în Zărand nr. 512, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

78.Comuna Zerind, prin Consiliul Local Zerind, cu sediul în Zerind nr. 1, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

79.Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local Zimandu Nou cu sediul în Zimandu Nou, nr 248, reprezentat de ______________, având funcția de __________, domiciliat în __________, județul Arad, nr. ______, CI seria __________ eliberată de ___________ la data de __________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului ___________ nr. ___________

Părţile convin de comun acord să se aducă modificări la Acordul Document de Poziție pivind Modul de Implementare a Proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”, după cum urmează:

Se va înlocui:

Art. 8 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Consiliul Județean Arad, prin UIP, va iniția și va derula procedurile de achiziție publică din

cadrul Proiectului, privind atribuirea:

  • contractelor de lucrări (construirea stațiilor de sortare -lneu; compostare- Arad și lneu; transfer –Chișineu Criș, lneu, Sebiș și Barzava, precum și închiderea spațiilor de depozitare neconforme

din mediul urban și rural);

-contractele de achiziții publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.”

Se adaugă alin. 3^ care va avea următorul cuprins:

3^ Pentru contractele de delegare privind activitățile aferente Serviciilor de transport a deșeurilor de la stațiile de transfer la depozitul conform existent Arad și exploatarea stațiilor de transfer și a

stațiilor de sortare și compostare, procedurile de licitatie vor fi inițiate și derulate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele și pe seama Consiliului județean în condițiile legii”

Art. 9 alin. (1) paragraf 3 se va avea următorul cuprins:

Un operator pentru operarea stațiilor de compostare, sortare și transfer de la Ineu, inclusiv pentru transportul de la aceste stații la depozitul conform existent; acesta va fi denumit în continuare operator Mocrea Compostare Sortare Transfer (OMCST).”

Art. 9 alin. (3)

Contractele de delegare ce urmează a fi încheiate cu operatorii selectați de Comisiile de

Licitație vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat și/sau Consiliul Judetean, după caz.”

va avea următorul enunț:

Contractele de delegare ce urmează a fi încheiate cu operatorii selectați de Comisiile de Licitație vor fi aprobate și încheiate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele și pe seama fiecărui Consiliului local respectiv județean, și vor fi semnate de către reprezentantul Asociației.”

Art. 10 alin. (1) lit. c)

Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, va fi:

c) Consilul Județean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare a

stațiilor de transfer, de transport a deșeurilor de la statțiile de transfer la depozitul conform

existent, de operare a stațiilor de compostare de la Arad și Ineu și a stației de sortare de la Ineu. “

va avea următorul enunț:

Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, va fi:

c) Consilul Județean prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în baza unui mandat special dat de Consiliu județean în condițiile legii, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare a stațiilor de transfer, de transport a deșeurilor de la statțiile de transfer la depozitul conform existent, de operare a stațiilor de compostare de la Arad și Ineu și a stației de sortare de la Ineu.

Contractele de delegare cu operatorii, prevazute Ia lit.c) vor fi încheiate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele și pe seama Consilului Județean Arad care va acorda Asociației un astfel de mandat prin Hotărâre a Consilului Județean.”

Celelalte prevederi ale Acordului Document de Poziție pivind Modul de Implementare a Proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”, rămân neschimbate.

Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul act adiţional în 80 de exemplare originale, un exemplar pentru fiecare parte și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, înregistrat de părți după cum urmează:

1. Judeţul Arad

Prin Consiliul Judeţean Arad, ____________

2. Municipiul Arad

Prin ____________________

3. Oraşul Chişineu Criş

Prin ____________________

4. Oraşul Curtici

Prin ____________________

5. Oraşul Ineu

Prin ____________________

6. Oraşul Lipova

Prin ____________________

7. Oraşul Nădlac

Prin ____________________

8. Orașul Pecica

Prin ____________________

9. Orașul Pîncota

Prin ____________________

10. Orașul Sântana

Prin ____________________

11. Orașul Sebiş

Prin ____________________

12. Comuna Almaş

Prin ____________________

13. Comuna Apateu

Prin ____________________

14. Comuna Archiş

Prin ____________________

15. Comuna Bata

Prin ____________________

16. Comuna Beliu

Prin ____________________

17. Comuna Birchiş

Prin ____________________

18. Comuna Bârsa

Prin ____________________

19. Comuna Bârzava

Prin ____________________

20. Comuna Bocsig

Prin ____________________

21. Comuna Brazii

Prin ____________________

22. Comuna Buteni

Prin ____________________

23. Comuna Cărand

Prin ____________________

24. Comuna Cermei

Prin ____________________

25. Comuna Chisindia

Prin ____________________

26. Comuna Conop

Prin ____________________

27. Comuna Covăsînţ

Prin ____________________

28. Comuna Craiva

Prin ____________________

29. Comuna Dezna

Prin ____________________

30. Comuna Dieci

Prin ____________________

31. Comuna Dorobanţi

Prin ____________________

32. Comuna Fîntînele

Prin ____________________

33. Comuna Felnac

Prin ____________________

34. Comuna Frumuşeni

Prin ____________________

35. Comuna Ghioroc

Prin ____________________

36. Comuna Grăniceri

Prin ____________________

37. Comuna Gurahonţ

Prin ____________________

38. Comuna Hălmagiu

Prin ____________________

39. Comuna Hălmăgel

Prin ____________________

40. Comuna Hăşmaş

Prin ____________________

41. Comuna Igneşti

Prin ____________________

42. Comuna Iratoşu

Prin ____________________

43. Comuna Livada

Prin ____________________

44. Comuna Macea

Prin ____________________

45. Comuna Mişca

Prin ____________________

46. Comuna Moneasa

Prin ____________________

47. Comuna Olari

Prin ____________________

48. Comuna Păuliş

Prin ____________________

49. Comuna Peregu Mare

Prin ____________________

50. Comuna Petriş

Prin ____________________

51. Comuna Pilu

Prin ____________________

52. Comuna Pleşcuţa

Prin ____________________

53. Comuna Săvîrşin

Prin ____________________

54. Comuna Secusigiu

Prin ____________________

55. Comuna Seleuş

Prin ____________________

56. Comuna Semlac

Prin ____________________

57. Comuna Sintea Mare

Prin ____________________

58. Comuna Socodor

Prin ____________________

59. Comuna Şagu

Prin ____________________

60. Comuna Şeitin

Prin ____________________

61. Comuna Şepreuş

Prin ____________________

62. Comuna Şicula

Prin ____________________

63. Comuna Şilindia

Prin Primar Rovin MARIȘ

64. Comuna Șimand

Prin ____________________

65. Comuna Șiria

Prin ____________________

66. Comuna Şiştarovăţ

Prin ____________________

67. Comuna Şofronea

Prin ____________________

68. Comuna Tauţ

Prin ____________________

69. Comuna Tîrnova

Prin ____________________

70. Comuna Ususău

Prin ____________________

71. Comuna Vărădia de Mureş

Prin ____________________

72. Comuna Vinga

Prin ____________________

73. Comuna Vîrfurile

Prin ____________________

74. Comuna Vladimirescu

Prin ____________________

75. Comuna Zăbrani

Prin ____________________

76. Comuna Zădăreni

Prin ____________________

77. Comuna Zărand

Prin ____________________

78. Comuna Zerind

Prin ____________________

79. Comuna Zimandu Nou

Prin ____________________


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support