Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A.

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 Avizat 

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A.

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • cererea depusă de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. înregistrată cu nr. 3076/15.07.2014

  • expunerea de motive

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil

  • prevederile art. 12 alin. 2,3 şi 4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

  • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se constituie drepturile de superficie şi uz, cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. asupra porţiunii din terenul, ocupat în vederea amplasării a doi stâlpi ( de întindere 20KV şi de susţinere 20KV), proprietatea privată a comunei, înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. Cad 168, top DE 49, – conform schiţei anexate .

Art. 2 Se constitue dreptul de servitute de trecere în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. Cad. 168 top DE 49 – conform schiţei anexate

Art. 2 Se împuterniceşte dl. Şerb Militon – primar al comunei cu semnarea contractului de constituire a drepturilor de superficie, uz şi servitute în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.

Se comunică cu:

– S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

 

 


 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A., hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte 

Bimbo Iosif 

 

Secretar 

Matiş Adrian