Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • cererea numiţilor Stana Mihai , Stana Eugenia , SC Anelta Montaj SRL, Oana Dobrita, Toma Mircea Dan, Toma Lily înregistrată cu nr. 3693/2014

 • expunerea de motive

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

 • Prevederile art. 55 pct. 3 din Legea 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU “ Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – localitatea Sînleani , com. Livada conform proiectului nr. 316/2013- elaborat de SC Firma 9 SRL , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi necesare prezentarea următoarelor avize:

 • Avizul favorabil al OCPI pentru suportul topografic al PUZ-ului conform Ordin 108/2010

 • Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform art. 47^1 din Legea nr. 219/2012 şi a adresei nr. 4884/22.08.2014 a Direcţiei Agricole Judeţene Arad

 • Avizele de la SRI şi MAPN- Statul Major General sau cu motivarea legală a lipsei acestora

 • Clarificarea avizului nr. 3126/15.03.2013 a CJ Arad a Serviciului de Administrare Drumuri şi Poduri. Menţionăm că acesul din DJ nr. 682C la obiectiv nu se face de pe o stradă existentă.

 • Avizul tehnic al CJ Arad conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare .

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Stana Mihai , Stana Eugenia , SC Anelta Montaj SRL, Oana Dobrita, Toma Mircea Dan, Toma Lily înregistrată cu nr. 3693/2014

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian