Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA Avizat

JUDEŢUL ARAD comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– Adresa nr. 519/11.08.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad

– procesul verbal nr. 3648/22.08.2014 privind afişarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubritate la avizierul U.A.T. Livada

– Prevederile art. 1 alin. (5) ,art. 117 alin (1) şi art. 124 alin (2) din Ordinul nr. 110/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor , indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare;

– prevederile art. 4 , lit. b din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

– În temeiul art. 45, alin (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru comuna Livada jud. Arad membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad înscrişi în anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului

  • Primarul comunei

  • Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. 519/11.08.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 519/11.08.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia