Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA Avizat

JUDEŢUL ARAD comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– Adresa nr. 519/11.08.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad

– procesul verbal nr. 3648/22.08.2014 privind afişarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubritate la avizierul U.A.T. Livada

– Prevederile art. 1 alin. (5) ,art. 117 alin (1) şi art. 124 alin (2) din Ordinul nr. 110/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor , indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare;

– prevederile art. 4 , lit. b din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

– În temeiul art. 45, alin (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru comuna Livada jud. Arad membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad înscrişi în anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituţia Prefectului

  • Primarul comunei

  • Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei

, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. 519/11.08.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 519/11.08.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support