Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat  comisia de specialitate

Avizat Secretar

HOTĂRÂREA NR.

Din data de _____________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 13388/21.10.2014; 14512/09.10.2014; 12881/08.10.2014 ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , de la 3.680.000 la 3.776.000 la venituri şi cheltuieli pe anul 2014 conform anexelor nr.1-3 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014 , hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 


PRIMARIA COMUNEI LIVADA Anexa nr. 1

JUDETUL ARAD

BUGET LOCAL PE ANUL 2014

rectificat la data de __________

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDI-

CATOR

SUMA

TOTAL VENITURI

00.01

3.776.000

VENITURI PROPRII

48.02

2.279.000

IMPOZIT PE VENIT.DIN TRANSF.DE PROPRIETATE

03.02.18

72.000

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

04.02

1.410.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

704.000

Sume aloc.din cote def.din imp.venit.pt.echilibrare bug.locale

04.02.04

706.000

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

583.000

Impozit si taxa pe cladiri

07.02.01.

364.000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

94.000

Impozit şi taxa pe clădiri de la personae juridice

07.02.01.02

270.000

Impozit şi taxa pe teren

07.02.02

192.000

Impozit pe terenuri de la personae fizice

07.02.02.01

94.000

Impozit şi taxa pe teren de la personae juridice

07.02.02.02

15.000

Impozitul pe terenul din extravilan

07.02.02.03

83.000

Taxe judiciare de.timbru şi alte taxe de timbru

07.02.03

27.000

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

11.02

1.074.000

Sume def. din T.V.A. pt.fin .chelt.descentr.la nivelul comunei

11.02.02

746.000

Sume def.din T.V.A. pt.echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

328.000

Sume def. din TVA pt.fin.Prgogram.de dezv.a infrastruct. rurale

11.02.07

0

TAXE PE UTILIZ.BUNURI

16.02

277.000

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

277.000

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de personae fizice

16.02.02.01

162.000

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de pers. juridice

16.02.02.02

115.000

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

18.02

220.000

Alte impozite si taxe

18.02.50

220.000

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

62.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

55.000

Alte venituri din proprietate

30.02.50

7.000

VENITURI DIN TAXE ADMIN. SI ELIBERARI PERMISE

34.02

1.000

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.000

AMENZI,PENALITATI, SI CONFISCARI

35.02

45.000

Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit dispoz.legale

35.02.01

45.000

Alte amenzi,penalităţi şi confiscări

35.02.50

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

39.02

22.000

Venituri din vinzarea unor bunuri apartinind dom.privat

39.02.07

22.000

2

DENUMIRE INDICATOR

COD INDI-CATOR

SUMA

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

10.000

Subventii pt.acordare ajutor incalzire loc. cu lemne si carbuni

42.02.34

10.000

CHELTUIELI – TOTAL-

49.02

3.776.000

CHELTUIUELI CURENTE

01

2.582.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

1.289.000

BUNURI SI SERVICII

20

1.145.000

ALTE TRANSFERURI

55

0

ASISTENTA SOCIALA

57

112.000

ALTE CHELTUIELI

59

15.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.215.000

1.AUTORITATI PUBLICE

51.02

1.010.600

Cheltuieli de personal

10

554.000

Bunuri si servicii

20

401.600

Alte transferuri

55

0

Cheltuieli de capital

70

55.000

Autoritati executive

51.02.01.03

1.010.600

2. ALTE SERVICII PUBLICE GERERALE

54.02.

0

Cheltuieli de personal

10

0

Bunuri si servicii

20

0

3.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.02

470.000

Bunuri si servicii

20

90.000

Cheltuieli de capital

70

380.000

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05

470.000

4.INVATAMANT

65.02

657.400

Cheltuieli de personal

10

439.000

Bunuri si servicii

20

203.400

Asistenta sociala

57

0

Alte cheltuieli ( burse)

59

15.000

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

657.400

5.CULTURA

67.02

230.000

Cheltuieli de personal

10

20.000

Bunuri si servicii

20

60.000

Alte cheltuieli

59

0

Cheltuieli de capital

70

150.000

Biblioteci publice comunale

67.02.03.02

20.000

Camine culturale

67.02.03.07

175.000

Sport

67.02.05.01

20.000

Intretinere parcuri verzi

67.02.05.03

5.000

Servici religioase

67.02.06

20.000

Alte servicii in domeniul culturii ,recreeri si religiei

67.02.50

0

6.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

373.000

Cheltuieli de personal

10

261.000

Cheltuieli materiale

20

Asistenta sociala

57

112.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

361.000

Asistenta sociala pt.familie si copii

68.02.06

0

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15.01

12.000

7.LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

280.000

Cheltuieli de personal

10

15.000

Bunuri si servicii

20

195.000

Asistenta sociala

57

.0

Cheltuieli de capital

70

70.000

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

115.000

Alte serv.in dom.loc.serv. si dezv.comunale

70.02.50

80.000

8.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

110.000

Bunuri si servicii

20

110.000

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05.02

110.000

9. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE

80.02

Bunuri si servicii

20

10.TRANSPORTURI

84.02

645.000

Bunuri si servicii

20

135.000

Cheltuieli de capital

70

510.000

Strazi

84.02.03.03

645.000

Livada la

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

SERB MILITON

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support