Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „

Consiliul Local al Comunei Livada 

Judeţul Arad

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR 

din data de _______________

privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate a inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului

– cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe înregistrată cu nr. 4363/13.10.2014

– Prevederile art 36 alin. 2 lit c ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă realizarea etapizată a străzilor din PUZ şi RLU “ ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE “ localitatea Sânleani , com. Livada conform proiectului nr. 59/2011 aprobat prin HCL Livada nr. 34/09.05.2006 şi actualizat prin HCL Livada nr. 70/30.11.2011 .

Art.2. Străzile propuse prin proiectului nr. 3 /2014 , realizat de către S.C. ROAD SURVEY S.R.L. reprezentat de ing. Adrian Prahoveanu se vor realize în mod etapizat : etapa I – se vor realize străzi la nivel pietruit ; etapa a II a – se va realiza îmbrăcăminte asfaltică;

Art. 3 . Cheltuielile aferente realizării străzilor din PUZ-ul aprobat vor fi suportate de către iniţiatorul privat al PUZ-ului.

Prezenta hotărâre se comunică cu :

– Bulzan Roberto Gheorghe

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                                  pt.  Secretar

Răcănel Ionela Nadia

 


 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „ proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian