Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

 

Proiect 

H O T Ă R Â R E A NR.

 

Din data de ______________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 15837/09.10.2014; 15907/10.12.2014; 15908/10.12.2014; 103429/09.12.2014 ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , de la 3.776.000 la 3.847.000 la venituri şi cheltuieli pe anul 2014 , doar la capitolele 65.02.10 cu 31.000 lei şi 70.02.20 cu 40.000 lei

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014 , hotărâre care se avizează___________________________.

 

Preşedinte 

Bimbo Iosif 

 

Secretar

Matiş Adrian