Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

 

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ________________

 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul compartimentului contabilitate privind încheierea contului de execuţie bugetară la finele anului 2014

– prevederile art.57 alin.1 lit.a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art.unic Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2014 după cum urmează:

  • Venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.550.000 lei

-prevederi bugetare definitive – 3.847.000 lei

– încasări realizate -3.862.093 lei

– Cheltuieli : – prevederi bugetare iniţiale – 3.550.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 3.847.000 lei

– plăţi efectuate – 3.329.499,93 lei

– Excedent bugetar – 532.593,07 lei

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

  • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014, hotărâre care se avizează________________.

 

Preşedinte

Bimbo Iosif

Secretar Matiş Adrian