HOTĂRÂREA NR. 52 Din data de 30 decembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

H O T Ă R Â R E A NR. 52

Din data de 30 decembrie 2014

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 15837/09.10.2014; 15907/10.12.2014; 15908/10.12.2014; 103429/09.12.2014 ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , de la 3.776.000 la 3.847.000 la venituri şi cheltuieli pe anul 2014 , doar la capitolele 65.02.10 cu 31.000 lei şi 70.02.20 cu 40.000 lei ; iar la investiţii se reduce de la proiectul „Finalizare cămin cultural „ suma de 26.000 lei şi se suplimentează la proiectul „Actualizare PUG” cu suma de 26.000 lei .

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Preşedinte de şedinţă ,

Someşan Ionel

Contrasemnează:

Secretar,

Mariana Eliza Otlăcan