HOTĂRÂREA NR. 53 Din data de 30 decembrie 2014 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

H O T Ă R Â R E A NR. 53

 Din data de 30 decembrie 2014

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013

Având în vedere:

 • Raportul privind încheierea contului de execuţie bugetară al ordonatorului principal de credite

 • 11 voturi pentru şi o abţinere

 • Avizele comisiei de specialitate ;

 • Prevederile art. 57 alin. 1 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Prevederile art. 36 alin 4 lit. a a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul  45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. unic – Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2013 după cum urmează:

 • venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 4.392.000 lei

– încasări realizate – 3.162.938,26 lei

 • cheltuieli: – credite bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– credite bugetare definitive – 4.392.000 lei

– plăţi efectuate – 3.117.912,70 lei

– execedent bugetar – 45.233,72 lei

Prezenta se comunică cu :

 • Instituţia Prefectului judeţului Arad
 • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada
 • Primarul comunei Livada
 •  

Preşedinte de şedinţă

Someşan Ionel

 

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan