HOTĂRÂREA NR. 54 Din data de 30 decembrie 2014 Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

H O T Ă R Â R E A NR. 54

Din data de 30 decembrie 2014

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

– aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele şi taxele locale

– H.G.R. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

 • Pct 224 şi pct 290^1 al. 2 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
 • Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

– Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

– O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Prevederile art. 27 şi art. 36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul art. 45 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art. 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 , după cum urmează :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 , constituind anexa nr. 1
 2. cota prevăzută la art. 251 alin. 1 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clădiri în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0.1%

c) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1 %

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1 contribuabilii vor depune la Serviciul Impozite şi taxe locale al primăriei comunei Livada o cerere în acest sens , însoţită de documentele justificative ale evaluării şi reevaluării efectuate . Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin 1 se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2012

d) cota prevăzută la art.253 alin.(6), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

– 10%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2012 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

– 30%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2010 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

e) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii;

f) cota prevăzută la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileşte la 1% ) impozitul pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării)

g) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%

h) cota prevăzută la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi folosite ca locuinţe sau anexe la locuinţe ) , se stabileşte la 0,5 %

i) cota prevăzută la art. 267 alin 5 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire) se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

j) cota prevăzută la art. 267 alin 6 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire

k) cotă prevăzută la art. 267 alin 8 ( taxă pentru eliberarea de autorizaţie de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat din prezentul articol ) se atabileşte la 1% din valorea autorizată a lucrărilor construcţiei inclusiv instalaţiile aferente

 1. cota prevăzută la art.267 alin. 9 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor ) se stabileşte la 0.1%

m)cota prevăzută la art. 267 alin 10 ( taxă prelungire CU sau autorizaţie de construire) se stabileşte la 30% din cuantumul taxei de eliberare a CU sau Autorizaţiei de construire

 1. cota prevăzută la art. 267 alin 12 ( taxa pentru avizarea CU de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primarii sau de structurile de specialitate ) se stabileşte în sumă de 13 lei

n) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 se stabileşte la 3%

o) cota prevăzută la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestări artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileşte la 5%

Art. 2 . Bonificaţia prevăzută la art 255 alin 2 , art. 260 alin 2 şi art. 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileşte după cum urmează:

 1. în cazul impozitului pe clădiri , la 10%
 2. în cazul impozitului pe teren , la 10%
 3. în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10%

Art. 3.:

–A . Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului pe clădiri la 0% pentru persoane fizice şi persoane juridice prevăzute la art. 253 alin 1
 2. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 0% pentru persoane fizice şi persoanele juridice

-B . În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2015, se menţine delimitarea zonelor astfel Livada zona A şi Sînleani zona A .

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevăzută în anexa nr. 3

Art. 7. Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , în condiţiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxă pentru vehicule lente, taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, taxă poştală pentru executări creanţe bugetare, taxă copiere şi vizare conform cu originalul a documentelor din arhivă,taxă utilizare cămin cultural , taxă pentru intreţinere cimitire utilizare capele şi taxă loc de veci , taxă înregistrare contracte de arendă, taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, potrivit anexei nr. 5

Art. 9 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea documentelor emise de către Serviciul impozite şi taxe locale potrivit anexei nr. 6

Art. 10. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren şi auto în cazul persoanelor fizice sau persoanelor juridice se sancţionează cu amenda de la 30 lei la 100 lei

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren şi auto în cazul persoanelor fizice sau persoanelor juridice se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei

Art. 12. a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

Preşedinte de şedinţă

Someşan Ionel

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

Anexa nr. 1

TABLOU

Cuprinzând impozitele şi taxele pentru anul 2015 stabilite în sume fixe

Codul Fiscal art- 251 alin 3

Nr.crt

Felul clădirlor şi a altor construcţii impozabile

Valoarea impozabilă pentru anul 2015

Lei/ mp

Cu instalaţii de apă, canalizare , electrice , încălzire ( condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă , canalizare electrice, încălzire

0

CLĂDIRI

A

cu pereţi sau cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din alte materiuale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic

935

555

B

Cu pereţi exteriori din lemn , din piatră naturală , din cărămidă nearsă , din vătăluci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic

254

159

C

Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic

159

143

D

Clădire anexă cu pereţi exteriori din lemn , din piatră naturală, din cărămidă nearsă , din vătăluci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic

95

63

E

În cazul contribuabilul care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol , demisol şi /sau mansardă , utilizate ca locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau lamansardă , utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 258 alin. 2 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII LEI /HA.

Nr. Crt.

Zona în cadrul localităţii Niv. Impozit pt. anul 2015 persoane fizice şi persoane juridice
Rangul localităţii IV Rangul localităţii V

1.

A

889

711

2.

B

711

534

3.

C

534

355

4.

D

348

178

Art. 258 alin. 4 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURILE CU CONSTRUCŢII LEI/HA

Nr. Crt.

Categorii de folosinţă

Niv. Ipozitului pt. Anul 2015 pers. fizice şi persoane juridice

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1.

Arabil

28

21

19

15

2.

Păşuni

21

19

15

13

3.

Fâneţe

21

19

15

13

4.

Vii

46

35

28

19

5.

Livezi

53

46

35

28

6.

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţi forestieră

28

21`

19

15

7.

Terenuri cu ape

15

13

8

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Terenuri neproductive

X

X

X

X

ART. 258 alin . 6

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN LEI/HA

Nr. Crt.

Zona- Categoria de folosinţă Nivelul impozitului pentru anul 2015 pers fizice şi persoanele juridice

0.

1

A

B

C

D

1.

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2.

Arabil

50

48

45

42

3.

Păşune

28

26

22

20

4.

Fâneaţă

28

26

22

20

5.

Vie pe rod , alta decât cea prevăzută la nr. Crt. 5.1

55

53

50

48

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6.

Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. Crt. 6.1

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. Crt.7.1

16

14

12

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie

X

X

X

X

8.

Teren cu apă , altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10.

Neproductiv

X

X

X

X

Art. 263 alin. 2 IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

AI) Pentru mijloacele de transport  :

Nr. Crt.

Tipul mijlocului de transport

Nivelul pt. Anul 2015/lei/an/200 cm sau fracţiune- persone fizice şi persoane juridice

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracţiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cmc şi 2.000 cmc

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 şi 3000 cmc inclusiv

144

5.

Autoturisma cu capacitate cilindrică de peste 3.001 cmc

290

6.

Autobuze , autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei /200 cm

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

4

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cm

6

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

100 lei/an

Art. 263 alin. 4

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

133

Masa nu mai puţin de 13 tone , dar nu mai mult de 14 tone

133

367

Masa nu mai puţin de 14 tone , dar nu mai mult de 15 tone

367

517

Masa nu mai puţin de 15 tone , dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

Masa de cel putin 18 tone

517

1169

II. Vehicule cu 3 axe

Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

133

231

Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

231

474

Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

474

615

Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

615

947

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

947

1472

Masa de cel putin 26 tone

947

1472

III. Vehicule cu 4 axe

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

615

623

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

623

973

Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

973

1545

Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1545

2291

Masa de cel putin 32 tone

1545

2291

Art. 263 alin 5

Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulare sau trenuri rutiere ) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

Masa nu mai puţin de 14 tone , dar nu mai mult de 16 tone

0

0

Masa nu mai puţin de 16 tone , dar nu mai mult de 18 tone

0

60

Masa nu mai puţin de 18 tone , dar nu mai mult de 20 tone

60

137

Masa nu mai puţin de 20 tone , dar nu mai mult de 22 tone

137

320

Masa nu mai puţin de 22 tone , dar nu mai mult de 23 tone

320

414

Masa nu mai puţin de 23 tone , dar nu mai mult de 25 tone

414

747

Masa nu mai puţin de 25 tone , dar nu mai mult de 28 tone

747

1310

Masa de cel putin 28 tone

747

1310

II. Vehicule cu 2+2 axe

Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

128

299

Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

299

491

Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

491

721

Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

721

871

Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

871

1429

Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1429

1984

Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1984

3012

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1984

3012

Masa de cel putin 38 tone

1984

3012

III. Vehicule cu 2+3 axe

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1579

2197

Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

2197

2986

Masa de minim 40 tone

2197

2986

IV. Vehicule cu 3+2 axe

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1395

1937

Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1937

2679

Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2679

3963

Masa de minim 44 tone

2679

3963

V. Vehicule cu 3+3 axe

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

794

960

Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

960

1434

Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1434

2283

Masa de cel putin 44 tone

1434

2283

Art. 263 alin 6

REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE

CAPACITATE

Imp. lei /2015 persoane fizice şi persoane juridice

1. Pentru remorci , semiremorci sau rulote

X

A) până la 1 tonă inclusiv

9

B) peste 1 tonă , dar nu mai mult de 3 tone

34

C) peste 3 tone , dar nu mai mult 5 tone

52

D) peste 5 tone

64

Art. 263 alin 7

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

Imp. lei /2015- persoane fizice şi persoane juridice

1. Luntre , bărci fără motor, folosite oentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport si agrement

964

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare

X

a) până la 500 CP inclusiv

559

b)Peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv

1.398

d) peste 4000 CP

2.237

7. Vapoare- pentru fiecare 1.000tdw sau fracţiune din aceasta

182

8. Ceamuri , şlepuri şi barje fluviale

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3000 tone inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare peste 3000 tone

490

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2015 persoane fizice şi persoane juridice

Art.267 alin.1

Pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Lei/mp

a) până la 150 mp inclusiv

3

b) între 151 şi 250 mp. inclusiv

3,5

c) între 251 şi 500 mp inclusiv

4,5

d) între 501 şi 750 mp inclusiv

6

e) între 751 şi 1000 mp inclusiv

7

f) peste 1000 mp

7+0,005 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1000 mp

Art.267 alin.4

Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări pentru fiecare mp este

7

Art.267 alin.7

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri tonete, cabine , situate pe căile şi spaţii publice precum şi amplasarea corpuri, panouri de afişaj a firmelor şi reclamelor

7 pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie

Art.267 alin. 11

Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele de apă,canalizare,gaze,energie termice,telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare instalaţie este de

11

Art. 267.

Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari sau structura de specialitate din cadrul consiliului judeţean

13

Art.267 alin. 13

Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată este de

8

Art.268 alin.1

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

13

Art..268 alin.2

Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare

17

Art.268 alin.4

Taxă pentru eliberarea atestatului de producător

50

Art. 268

Alin 3

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri , deţinute de consiliile locale

25/ mp sau fracţiune de mp

Art.268

Alin 5

Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

100

Art. 271 alin 2 TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Nr. Crt.

Extras din norma juridică

Nivelul taxei pe anul 2015

Lei/an/mp sau fracţiune de mp

1.

În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate aconomică

28

2.

În cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20

Persoanele care datorează taxă pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune

declaraţia fiscală la sediul Primăriei Livada în termen de 30 zile de la data amplasării

Art. 275 alin 2 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Nr. Crt.

Extras din norma juridică

Nivelul taxei pe anul 2015

Lei/mp./zi

1.

În cazul videotecilor

2

2.

În cazul discotecilor

3

Anexa nr.2

Lista

Actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale

în perioada 01.01.2010-30.11.2015

    1. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
    2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
    3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
    4. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.
    5. Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale
    6. Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
    7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

    8. H.G.R. nr. 1309 /2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

Anexa nr. 3

Lista

cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale în perioada 01.01.2010 – 09.11.2015

1. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

 1. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
 2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
 3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

5. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 70/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

6. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 66/23.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Anexa 4

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor

De persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 actualizată privind Codul fiscal

 1. DISPOZIŢII GENERALE

De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul sau extravilanul localităţii Livada bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru impozitul pe teren stabilite în sarcina persoanelor fizice.

Înlesnirile care se pot acorda sunt :

 • scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren
 • reducerea impozitului pe clădire şi teren

Scutirea sau reducerea se impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu , precum şi pentru terenul aferent acesteia

Persoanele fizice care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt:

 • persoanele cu handicap de gradul I şi II
 • persoanele nevăzătoare
 • persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj sau ajutor social şi alocaţie de sprijin
 1. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ

B1. PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRADUL I SAU II ŞI NEVĂZĂTOARE

Pentru persoanele cu handicap de gradul I sau II şi nevăzătoare se acordă scutiri de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren , persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să deţină un certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
 • să facă dovada că este înregistrat în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Stat pentru persoane cu handicap
 • venitul pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie
 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Înlesnirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se acordă numai pe bază de cerere , conform formularului tipizat Anexa nr. 4a.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin /carte de identitate a solicitantului
 • extras CF original , actualizat al imobilului
 • certificat de persoană de handicap (se va depune ori de câte ori este reînnoit)
 • declaraţie autentică că nu deţine alte proprietăţi
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (acolo unde este cazul) sau o copie declaraţie de venit global aferent anului precedent
 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie (acolo unde este cazul) sau copie declaraţie de venit global aferent anului precedent
 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (pensie , ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii)
 • un dosar plic şi un dosar pentru încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care este proprietară.

B2. PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ NUMAI DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ , ALOCAŢIE DE SPRIJIN, AJUTOR SOCIAL

Pentru persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj , alocaţie de sprijin, ajutor social sau ajutor se acordă reducere în proporţie de 50% la plata impozitului pe clădiri şi teren deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte

Reducerea se acordă în următoarele condiţii :

 • venitul pe membru din familie să fie sub salarul minim pe economie
 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Cerea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin sau carte de identitate a solicitantului
 • adeverinţă ( cupon) privind venitul solicitantului
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al membrilor din familie ( acolo unde este cazul)
 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul membrilor din familie ( pensie, ajutor social , ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin , alocaţie de stat pentru copii)
 • un dosar plic şi un dosar de încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară

 1. DISPOZIŢII FINALE

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse precum şi a unei anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectorii din cadrul Direcţiei Fiscale .

Bunurile pe care solicitanţii înlesnirilor le au în proprietate sau în folosinţă şi care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale sunt :

 • motorete , scutere, autoturisme ( cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora ), rulote, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci , şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport
 • tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică
 • prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de făcut rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne
 • tablouri , obiecte de artă, bijuterii , obiecte ornamentale din metale preţioase , obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare
 • terenuri intravilane , in afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri agricole

Nedreclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări , duce la suspendarea facilităţilor acordate , începând cu 1 lunii în care au apărut acestea . O nouă cerere pentru acordarea de înlesniri se poate depune doar pentru anul fiscal următor.

ANEXA 5

ALTE TAXE LOCALE

 1. Pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute la art. 283 alin 1 Cod fiscal se stabileşte o taxă zilnică de 13 lei

 2. Pentru vehicule lente prevăzute la art.283 alin 3 din Cod fiscal se stabileşte o taxă de 30 lei

 3. Taxă anuală gunoi  menajer: 1 persoană singură –35 lei

1 familie (2 persoane) –70 lei

1 familie ( 3 persoane) – 105 lei

1 familie ( 4 persoane) –140 lei

1 familie peste 4 persoane –160 lei

 1. Taxă anuală gunoi menajer peroane juridice se negociază pornind de la suma minimă de 500 lei pe an.

 2. Taxă poştală pt. Executări creanţe bugetare – 5 lei

6. Taxă specială de identificare în arhivă a docmentelor , copierea şi vizarea pentru conformitate cu originalul , inclusiv copierea documentelor reprezentând informaţii de interes public furnizate la cerere – 1 leu/ pagină

7. Taxă pentru utilizarea căminului cultural după cum urmează :

– pentru organizarea de mese festive cu prilejul nunţilor , botezurilor , onomasticilor – 500 lei / eveniment

– pentru organizarea de conferinţe , întruniri , work-shopuri – 50 lei/ oră

7.1. Sunt scutite de taxă utilizarea căminului cultural următoarele evenimente : serbările şcolare ; adunările social –culturale organizate de către cultele religioase (recunoscute de lege) din comuna Livada , precum şi alte grupuri cetăţeneşti sau organizaţii locale de pe raza comunei Livada .

8. Taxă pentru  :- întreţinere cimitire – 15lei / număr administrativ / an.

– utilizare capelă- 20 lei /zi

– loc de veci de pe raza comunei Livada – 50 lei

Persoanele care declară pe proprie răspundere că au locuri de veci în altă localitate şi care precizează că nu vor solicita pe raza comunei Livada sunt scutite de taxele sus amintite.

9. Taxă anuală pentru intervenţii în situaţii de urgenţă : 20 lei / număr rol activ / an . Beneficiază de scutirea plăţii acestei taxe cât şi a impozitului anual pentru locuinţa de domiciliu , terenul aferent acestuia şi un autoturism proprietate personală cei ce sunt membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Livada, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ si au domiciliul la numărul administrativ respectiv.

10. Taxa pentru săpături pe domeniul public, reţele stradale, cu respectarea prevederilor privind avizarea, autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodăreşti

Taxa se datorează de către executanţii lucrărilor pe domeniul public pentru întreaga durată în care acesta este afectat de lucrare (de la începerea săpăturii până la refacerea şi aducerea la stadiul iniţial al terenului). Taxa se calculează conform graficului de lucrări prezentat ( de la săpătură până la finalizarea lucrărilor pe porţiunea afectată).

 • pentru săpături : 10 lei/ ml

11. Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal emis de structura de specialitate se stabileşte în sumă de 25 lei .

12. Taxă specială pentru acoperirea cheltuilelilor necesare pentru finanţarea activităţilor de informare şi consultare a cetăţenilor cu privire la elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism. Această taxă va fi în sumă de 500 lei pentru fiecare documentaţie de urbanism , va fi achitată o dată cu depunerea documentaţiei şi va acoperii cheltuielile privind : materiale tipărite , multiplicate , servicii de corespondenţă , anunţ mass media , costuri comunicaţii, servicii facilitare întâlniri, dezbateri , servicii cercetare sociologică, editare materiale de expoziţie .

12. Taxă specială pentru repararea drumurilor agricole în sumă de 10/ha/an instituită pentru societăţile agricole cu sediul în altă localitate.

13. Taxă pentru înregistrarea contractelor de arendă se stabileşte în sumă de 5 lei .

14. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 500 lei .

Iniţiator de proiect Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

ANEXA 6

 1. Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea , de către Serviciul impozite şi taxe locale , inainte de expirarea termenului legal a următoarelor documente :
Nr. crt. Denumire document Cuantumul taxei pe 2015- persoane fizice Cuantumul taxei pe 2015- persoane juridice
1. Certificat de atestare fiscală , dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi 6 lei 6 lei
2. Fişă de înmatriculare/radiere auto, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi 10 10 lei
3. Adeverinţă privind achitarea obligaţiilor contractuale pentru imobilele cumpărate cu plata în rate , adeverinţă radiere ipotecă dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi 10 10 lei
 1. Taxa de urgenţă se achită la caseria Primăriei Comunei Livada jud. Arad şi odată cu depunerea cererii se face şi dovada achitării taxei.

Iniţiator de proiect Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support