Prelungire valabilitate PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008

Primaria comunei Livada
Nr. 266/27.01.2015

 

Raport de specialitate

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT si completarea Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Obsevatii:

Initiatorii PUZ-lui au depus la Primaria comunei Livada cu nr.de înregistrare 266/20.01.2015 o solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U.”Zona locuinta şi funcţiuni complementare „, comuna Livada de catre CL Livada .

Concluzii:

Avand in vedere ca respectiva documentatie de urbanism este cuprinsa in PUG-ul in actualizare a comunei Livada consider oportuna prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei cu 2 ani.

Avand in vedere nemultumirile locuitorilor din zonele de locuinte initiate de investitori imobiliari privati privind modul de realizare a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie exprimate atat verbal cat si inscris prin sesizari inregistrate la Primaria comunei Livada :

Propunem completarea HCL Livada nr.33/25.02.2010 cu un nou articol prin care sa se stipuleze ca emiterea autorizatiilor de construire pentru realizarea locuintelor sa se faca doar dupa realizarea de catre initiatorii PUZ-lui a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie .

Ing. Hoblea Simona


Primaria comunei Livada

Nr.266/27.01.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina elaborat de arh.CORINA PAT aprobata prin Hotărârea nr. 33 din 25.02.2010 a Consiliului Local Livada si completarii Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Având în vedere că initiatorii PUZ-lui , nu au inceput investiţia , iar prin cererea nr.266 din 20.01.2015 înregistrată la Primăria comunei Livada , solicită prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei PUZ si RLU consider oportuna adoptarea unei Hotărâri prin care să se prelungească valabilitatea PUZ-ului şi RLU aferent cu conditia ca fata de articolele mentionat in HCL Livada nr.33/25.02.2010 sa se introduca un nou articol prin care sa se stipuleze ca emiterea autorizatiilor de construire pentru realizarea locuintelor sa se faca doar dupa realizarea de catre initiatorii PUZ-lui a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie .

Primar

Serb Militon


ROMANIA

JUDETUL ARAD                                                               AVIZAT

COMUNA LIVADA                                                            SECRETAR

CONSILIUL LOCAL                                                           MARIANA OTLACAN

Proiect

Nr…………../…………………….

HOTĂRÂREA ______

din__________________

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT si completarea Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

-iniţiativa Primarului comunei Livada , exprimată prin expunerea de motive nr.266/27.01.2015

-referatul de specialitate a ing.constructor nr.266/27.01.2015

-prevederile Hotararii Consiliului Local Livada nr 33/25.02.2010 de aprobare PUZ-lui si RLU aferent

– Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Zonă, indicativ G.M. 010-2000

-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare

-prevederile art 56, pct. 4din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(5), lit.c şi art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se prelungeşte cu 24 luni, adică până la data de 25.02.2017 termenul de valabilitate al documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi Regulamentul Local de Urbanism aferent .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT

Art. 2 HCL Livada nr 33/25.02.2010 se completeaza cu art 8:Autorizatiile de construire pentru locuinte se vor emite numai dupa realizarea lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor in baza proiectelor de specialitate avizate potrivit prevederilor legale in vigoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR

                                                        al comunei Livada